Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku- Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem szlabanów elektromechanicznych dla potrzeb parkingu Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej ul 1 Dywizji Pancernej 45. Szczegóły zamówienia w załączeniu.

Termin składania ofert do 31 maja 2021r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej przygotowuje opis przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonaniamapy cyfrowej filmowego dziedzictwa kulturowego(FDK) w ramach projektu“GreenFilmTourism” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych Oferentów do udziału w pracach nad przygotowaniem specyfikacji wykonania w/w mapy cyfrowej określającej parametry merytoryczne i techniczne wykonania zamówienia.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej kompleksowego opracowania quizów z zakresu filmowego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko- słowackiego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “GreenFilmTourism” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Spr. 07/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie opracowania programu szkolenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia w temacie Międzynarodowych perspektyw rozwoju technologii w rolnictwie.

Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane dla potrzeb projektu pn. Transfarm 4.0 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Termin składania ofert do 19 marca 2021r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia warsztatów metodą „design thinking" na temat projektowania innowacyjnych instrumentów finansowych w ramach projektu SmartFi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/ firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie konsultacji i doradztwa dotyczącego projektowania instrumentów finansowych w ramach projektu pn. Innova-Fi współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do składania oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczany na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa parkingu naziemnego dla Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku – Białej”.

Szczegóły ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami w złączeniu.

Termin składania ofert został wyznaczony do 25.01.2021

Spr. 39/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie ewidencji i charakterystyki pomników przyrody dla potrzeb mikroprojektu pn. Digital Nature”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Termin składania ofert do 1 lutego 2021.

Spr. 36/2020

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb realizacji projektu pnGreen Film Tourism współfinasowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oferty można składać do 29 grudnia 2020r. do godz.12.00