EDIH-SILESIA

Mam firmę Szkolenia

Termin projektu

Od 01 października 2023 do 30 września 2026

Opis projektu

Pełna nazwa projektu:

Program FENG: Budowanie i wykorzystanie potencjału sieci EDIH SILESIA SMART SYSTEMS w celu wzmacniania procesów transformacji cyfrowej w województwie śląskim i opolskim w Polsce” 

nr umowy FENG.02.22-IP.02-0003/23-00

Cele projektu:

 • Budowa potencjału i wdrożenie do sieci Europejskiego Ośrodka Innowacji Cyfrowych (EDIH) w celu wzmocnienia transformacji cyfrowej w województwach śląskim i opolskim w Polsce.
 • Zwiększenie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na rynku globalnym poprzez wspieranie ich w procesie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

Struktura Konsorcjum Projektu EDIH-SILESIA:

 • Lider: Katowicka SSE SA
 • Partnerzy:
  • Politechnika Śląska
  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała
  • Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Budżet:

Całkowity koszt realizacji projektu: 21 424 118,47 zł

Dofinansowanie projektu z UE 10 165 502,54 zł

Grupa docelowa:

EDIH-SILESIA wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe (MŚP), które chcą przeprowadzić transformację cyfrową z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0 lub rozważające zmianę modelu biznesu i wdrożenie inteligentnych produktów z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Działania:

EDIH-SILESIA oferuje usługi szkoleniowe, doradcze i demonstracyjne w trzech filarach specjalistycznych:

 • Automatyka i robotyka (z uwzględnieniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego),
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Technologie przyrostowe i nowe materiały dla druku 3D.

EDIH-SILESIA to punkt kompleksowej obsługi realizowanej w formule one-stop-shop, wspierający przedsiębiorstwa w odpowiedzi na wyzwania cyfrowe poprzez:

 • zapewnienie dostępu do technicznej wiedzy fachowej i testów, a także możliwości „testowania przed inwestycją”, tzw. „test before invest”
 • świadczenie usług w zakresie innowacji, takich jak doradztwo, szkolenia i rozwój umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla udanej transformacji cyfrowej,
 • pomoc przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, w szczególności w korzystaniu z technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego.

Usługi realizowane w ramach projektu EDIH-SILESIA znajdziesz TUTAJ

Efekty i rezultaty:

Dzięki wykorzystaniu wsparcia EDIH-SILESIA zrozumiesz:

 • wartość dodaną poszczególnych TECHNOLOGII CYFROWYCH,
 • nowe korzyści dla Twojej organizacji, ludzi i procesów,
 • jak szybko reagować na zmieniające się oczekiwania Twoich klientów,
 • jak NOWOCZESNE TECHNOLOGIE wpływają na zmniejszenie kosztów

#FunduszeUE | #EDIHSilesia

-----------

Project timeframe: 01.10.2023-30.09.2026

Full name of the project:

Program DIGITAL: „EDIH SILESIA SMART SYSTEMS capacity building and deployment in the EDIH network to enhance digital transformation in the Silesia and Opolskie Voivodships in Poland”, 

Grant Agreement nr DIGITAL: 101083499 — EDIH-SILESIA 

Project name: EDIH SILESIA SMART SYSTEMS capacity building and deployment in the EDIH network to enhance digital transformation in the Silesia and Opolskie Voivodships in Poland
Project acronym: EDIH-SILESIA

Project objectives:

 • To build the capacity and network implementation of the European Digital Innovation Hub (EDIH) in order to strengthen digital transformation in Silesia and Opole provinces in Poland.
 • To increase the competitiveness of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the global market by supporting them in the process of implementing the latest digital solutions.

EDIH-SILESIA Project Consortium:

 • Leader: Katowicka SSE SA
 • Partners:
  • Silesian University of Technology
  • Regional Development Agency S.A. Bielsko-Biała
  • Upper Silesian Accelerator for Commercial Entreproses Ltd.
  • Łukasiewicz Research Network - Institute of Innovative Technologies EMAG
  • Łukasiewicz Research Network - Upper Silesian Institute of Technology
  • Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

Budget:

Max. grant amount: 2 196 487,00 EUR

Target group:

EDIH-SILESIA supports industrial enterprises (SMEs) that want to carry out a digital transformation using Industry 4.0 technologies or that are considering changing their business model and implementing smart products using digital technologies

Activities:

EDIH-SILESIA offers training, consulting and demonstration services in three specialized pillars:

 • Automation and Robotics (including artificial intelligence and machine learning),
 • Cyber Security,
 • Incremental technologies and new materials for 3D printing.

EDIH-SILESIA is a one-stop-shop implemented on a one-stop-shop basis, supporting businesses in responding to digital challenges by:

 • providing access to technical expertise and testing, as well as "test before invest", so-called "test before invest" opportunities
 • providing innovation services, such as consulting, training and skills development, which are critical to successful digital transformation,
 • assisting businesses in solving environmental problems, particularly in using digital technologies for sustainable development and closed-loop.

You can find the services implemented under the EDIH-SILESIA project HERE

Effects and results:

Through the use of EDIH-SILESIA support you will understand:

 • the added value of specific DIGITAL TECHNOLOGIES,
 • The new benefits for your organization, people and processes,
 • ow to respond quickly to the changing expectations of your customers,
 • how MODERN TECHNOLOGIES reduce costs

   

Forma wsparcia

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy MŚP

Paweł KNAPEK
Specjalista ds. skanowania 3D
pknapek@arrsa.pl +48 506 351 339
Szymon PRYSZCZ
FabLab, Specjalista
spryszcz@arrsa.pl 512 029 300
Jan SIENKIEWICZ
Dział Projektów i Doradztwa, Dyrektor / Prokurent
jsienkiewicz@arrsa.pl 606 648 115
Patrycja WĘGRZYN
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwegrzyn@arrsa.pl 504 410 806

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.