Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Mam firmę

Projekt „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Projekt  ,,Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”  
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Dofinansowanie ze środków europejskich: 147 634 437,00 PLN  

POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ   
w ramach  
programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W nawiązaniu  do zawartej w dniu 25.06.2024r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/PES/324/2024/IV/EFS/048 w ramach KONSORCJUM w składzie: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej, Fundacja Rozwoju Śląska, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o.o., działający wspólnie jako PARTNERZY FINANSUJĄCY ogłaszają:

 

NABÓR WNIOSKÓW na pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach programu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, który rozpoczynamy w dniu 11.07.2024r.


Instrument Finansowy w ramach projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ukierunkowany jest na tworzenie i rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej na różnych etapach rozwoju, odpowiadając różnym ich potrzebom. Zakłada się finansowanie pożyczek przeznaczonych dla PES w początkowym okresie ich działalności „POŻYCZKA NA START” oraz pożyczek umożliwiających rozwój tych podmiotów „POŻYCZKA NA ROZWÓJ”.


Dofinasowanie projektu w Makroregionie południowym wynosi 7 000 000,00 PLN


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE   
POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  
Z MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO OBEJMUJĄCEGO WOJEWÓDZTWA:   
PODKARPACKIE, ŁÓDZKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE

OSTATECZNI ODBIORCY   
Wsparciem zostaną objęte podmioty z sektora Ekonomii Społecznej i są to:   
• spółdzielnie socjalne,   
• warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,   
• centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,  
• spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz spółdzielnie produkcji rolnej,   
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych;   
• podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. spółki non profit, kluby sportowe, podmioty kościelne, stowarzyszenia jst).

W ramach Instrumentu Finansowego można skorzystać   
z dwóch rodzajów pożyczek:   
„POŻYCZKA NA START” lub „POŻYCZKA NA ROZWÓJ”

„POŻYCZKA NA START”   
• Przeznaczone dla PES działających nie dłużej niż 12 m-cy,  
• Maksymalna wysokość pożyczki do 100 tys. zł   
• Maksymalny okres spłaty do 5 lat

Przykładowe przeznaczenie środków z pożyczki:   
• Kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;  
• Wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego:   
zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;  
• Rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;  
• Tworzenie nowych miejsc pracy;  
• Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;  
• Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

„POŻYCZKA NA ROZWÓJ”  
• Przeznaczone dla PES działających powyżej 12 m-cy,  
• Maksymalna wysokość pożyczki do 500 tys. zł   
• Okres spłaty do 7 lat przy pożyczce do 400 tys. zł  
• Okres spłaty do 10 lat przy pożyczce powyżej 400 tys. zł

Przykładowe przeznaczenie środków z pożyczki:   
• Wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych   
o z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych  
o z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;  
• Rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;  
• Tworzenie nowych miejsc pracy;  
• Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;  
• Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

OFERUJEMY:  
• Atrakcyjne oprocentowanie - na poziomie stopy redyskonta weksli NBP  
Aktualna stopa wynosi 5,80%  
• Brak opłat i prowizji związanych z przyznaniem pożyczki  
• Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy  
• Możliwość umorzenia 25 % kapitału pożyczki

WARUNKI UDZIELANIA UMORZEŃ  
W ramach „POŻYCZEK NA START” i „POŻYCZEK NA ROZWÓJ” zastosowanie mają tożsame warunki umorzeń. Możliwość umorzenia 25 % wypłaconego kapitału pożyczki dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem osiągnięcia wymiernych korzyści społecznych, zdefiniowanych jako:


1. Utworzenie miejsc/a pracy dla osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z zaburzeniami psychicznymi,  
2. Realizacja przedsięwzięć obejmujących usługi świadczone w społeczności lokalnej (usługi zdrowotne lub usługi społeczne),  
3. Realizacja przedsięwzięć obejmujących oferowanie usług lub produktów związanych z zapewnianiem dostępności, o której mowa w ustawie z 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  
4. Realizacja przedsięwzięć w obszarze zielonej gospodarki.

 

Partnerzy Finansujący przyjmują wnioski o pożyczki do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację programu w ramach Makroregionu południowego obejmującego województwa:   
podkarpackie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, małopolskie.

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z REGULAMINEM INSTRUMENTU FINANSOWEGO ,,EUROPEJSKIE INSTRUMENTY ZWROTNE NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami należy dostarczać w formie wydruku podpisanego czytelnie do wybranego Partnera Finansującego   
Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją i przesłać na wskazany adres mailowy Partnera Finansującego

Kontakt do biura Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej:  
ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-382 Bielsko-Biała,  
mail: pes@arrsa.pl, tel. 33 470 83 23; 33 470 83 19

POZOSTAŁE PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA:  
WYKAZ PLACÓWEK

Wnioskodawca zobligowany jest do stosowania wersji kolorowej wniosku i załączników. W przypadku braku możliwości przygotowania wydruku papierowego w kolorze należy wypełnić wniosek i załączniki w udostępnionej wersji monochromatycznej dokumentów.

REGULAMIN INSTRUMENTU FINANSOWEGO ,,EUROPEJSKIE INSTRUMENTY ZWROTNE NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”  
TABELA OPŁAT I PROWIZJI (załącznik nr 13 do Regulaminu)

        DOKUMENTY W WERSJI KOLOROWEJ  
        DOKUMENTY W WERSJI MONOCHROMATYCZNEJ

WNIOSEK O POŻYCZKĘ   
WNIOSEK O POŻYCZKĘ   
BIZNES PLAN (załącznik nr 1 do Wniosku o pożyczkę)  
PLAN FINANSOWY DLA INWESTYCJI PELNA KSIEGOWOŚĆ (załącznik nr 1 do Biznes planu)  
OŚWIADCZENIE PODWÓJNE FINANSOWANIE (załącznik nr 2 do Wniosku o pożyczkę)  
UPOWAŻNIENIA NA POZYSKANIA INFORMACJI GOSPODARCZYCH Z BIG INFOMONITOR PRZEDSIĘBIORCA (załącznik nr 3 do Wniosku o pożyczkę)  
UPOWAŻNIENIA NA POZYSKANIA INFORMACJI GOSPODARCZYCH Z BIG INFOMONITOR KONSUMENT (załącznik nr 4 do Wniosku o pożyczkę)  
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS (załącznik nr  5 do Wniosku o pożyczkę)  
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (załącznik nr 6 do Wniosku o pożyczkę)  
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OBJĘTYCH TAJEMNICĄ BANKOWĄ (Załącznik nr 7 do Wniosku o pożyczkę)  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH O MIEJSCU ZAMIESZKANIA / ZAMELDOWANIA (załącznik nr 8 do Wniosku o pożyczkę)  
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE (Załącznik nr 9 do Wniosku o pożyczkę)  
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW MŚP (Załącznik nr 10 do Wniosku o pożyczkę)  
KLAUZULA INFORMACYJNA_FERS_IZ (Załącznik nr 11 do Wniosku o pożyczkę Klauzula informacyjna_FERS_IZ)  
KLAUZULA INFORMACYJNA_FERS_BGK (Załącznik nr 12 do Wniosku o pożyczkę Klauzula informacyjna_FERS_BGK)

UMOWA INWESTYCYJNA  
• WZÓR UMOWY INWESTYCYJNEJ DLA PES   

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABLICY  
• WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ 80X40    
• WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ 120X60    
• WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ 240X120


• POROZUMIENIE STRON WS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

Agnieszka MAŃDOK
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
amandok@arrsa.pl 33 470 83 19
Monika ROŻDŻYŃSKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
mrozdzynska@arrsa.pl 33 470 83 23
Natalia SŁABICKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
nslabicka@arrsa.pl 518361729

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.