Pożyczka płynnościowa POIR - edycja 2

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR (edycja 2) - 2023 rok

Mam firmę

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom sytuacji gospodarczej przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które mają problemy z płynnością finansową wskutek pandemii COVID-19 albo wskutek agresji Rosji na Ukrainę.

 

Komunikat - 03 stycznia 2024 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że z końcem roku 2023,  zakończyła udzielnie pożyczek Funduszu Pożyczkowego Pożyczek Płynnościowych POIR 2023. Wnioski, które zostały złożone, a nie zostały rozpatrzone, nie będą podlegały ocenie. 
 

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do korzystania z innych narzędzi wsparcia oferowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
 

 

Komunikat - 14 września 2023 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o zamieszczeniu zaktualizowanych dokumentów obowiązujących dla Umów podpisanych po 14 września 2023 r:

- Karta Produktu Pożyczka płynnościowa POIR (dot. Pożyczek Płynnościowych POIR 2023)

- Regulamin Regionalnego Funduszu Pożyczek Płynnościowych POIR 2023

- Projekt Umowy Pożyczki Płynnościowej POIR 2023.

Dokumenty zamieszczono poniżej, wraz z pozostałymi dokumentami, które nie ulegają zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Komunikat - 11 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 12 maja 2023 roku (piątek) w godzinach 21:00 - 24:00 będą prowadzone prace konserwacyjne systemu HAGEN (generator wniosków pożyczkowych dla pożyczek płynnościowych POIR edycja 2 - 2023 rok). 

W tym czasie mogą wystąpić trudności z logowaniem i jego użytkowaniem. 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Aktualizacja - 02 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 21 kwietnia 2023 r. zamknięto nabór wniosków na pożyczki płynnościowe POIR (edycja 2) – 2023 r. dla województwa śląskiego, prowadzony przez konsorcjum w składzie Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/XII/DIF/514.

Złożono 556 wniosków na łączną kwotę 385.520.850,86 zł.

Poniżej publikujemy listę wniosków (podstawową), które zostaną poddane analizie w pierwszej kolejności. Ich łączna wartość odpowiada wartości środków dostępnych w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/XII/DIF/514 tj. 40.000.000,00 zł.

Pozostałe wnioski znajdują się na liście rezerwowej.

Z Wnioskodawcami, po rozpoczęciu analizy danego wniosku, kontaktować się będą bezpośrednio pracownicy Funduszu Górnośląskiego S.A. lub Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Z Wnioskodawcami z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością wniosków będziemy się kontaktować w przypadku niewykorzystania puli środków z listy podstawowej. 

Lista podstawowa 

Lista rezerwowa

 

Aktualizacja - 24 kwietnia 2023 r.

Nabór na pożyczki płynnościowe POIR (edycja 2) - 2023 rok zakończony.

 

Aktualizacja - 14 kwietnia 2023 r.

    Zaktualizowano następujące dokumenty:

      - wzór Umowy pożyczki

      - Oświadczenia Wnioskodawcy, Informacja gospodarcza i Informacja handlowa (załącznik nr 1 do Wniosku)

      - Informacja o Wnioskodawcy /Poręczycielu (załącznik nr 8 do Wniosku).

    Aktualizacja dotyczy treści oświadczeń, Klauzuli informacyjnej i definicji Instytucji Zarządzającej.

 

Aktualizacja - 12 kwietnia 2023 r.

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR

(termin naboru od 19.04.2023 r. od godziny 8:00 do 21.04.2023 r. do godziny 24:00)

Wartość dostępnych środków w bieżącym naborze wynosi 40 mln zł.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na Pożyczki Płynnościowe POIR Konsorcjum w składzie Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udostępnia poniżej:

- Regulamin Regionalnego Funduszu Pożyczek Płynnościowych POIR 2023

- dokumentację niezbędną złożenia wniosku

- oraz GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH, służący do składania wniosków drogą elektroniczną. W generatorze została udostępniona już możliwość przygotowania wniosków, natomiast ich złożenie będzie możliwe w momencie otwarcia naboru.

LINK DO GENERATORA: www.plynnosciowa.pl

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki wraz z załącznikami wyłącznie w jeden z następujących sposobów:

 • w wersji papierowej, składanej osobiście bezpośrednio w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 oraz w biurze Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45 (decyduje data wpływu),
 • w wersji elektronicznej – za pośrednictwem udostępnionego przez Konsorcjum Generatora Wniosków Pożyczkowych na stronie www.plynnosciowa.pl. Skorzystanie z możliwości składania wniosku w Generatorze Wniosków Pożyczkowych wymaga rejestracji i wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. Link aktywacyjny zostanie wysłany na adres e-mail użyty podczas rejestracji.

Zgodnie z zapisami Regulaminu lista wniosków do oceny będzie układana w sposób chronologiczny (godzina wpływu) z uwzględnieniem następującego rozkład: miejsca 1-5 wnioski z Generatora Wniosków Pożyczkowych, miejsce 6: wniosek zarejestrowany w Funduszu Górnośląskim S.A., miejsce 7: wniosek zarejestrowany w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej, miejsca 8-12 wnioski z Generatora Wniosków Pożyczkowych, etc.

 

Dokumenty do pobrania w związku z naborem publikujemy poniżej.

Regulamin Regionalnego Funduszu Pożyczek Płynnościowych POIR 2023 - aktualny, z dnia 14 września 2023 r wraz z załącznikami; - do umów podpisanych po 14 września 2023 r.:

Regulamin Regionalnego Funduszu Pożyczek Płynnościowych POIR 2023 (do umów podpisanych przed 14 września 2023 r.)

 

- Karta produktu - aktualna, załącznik do Regulaminu z dnia 14 września 2023 r. - do umów podpisanych po 14 września 2023 r.

- Karta produktu - do umów podpisanych przed 14 września 2023 r.,

 

- wzór Umowy pożyczki - aktualny, załącznik do Regulaminu z dnia 14 września 2023 r. - do umów podpisanych po 14 września 2023 r.

- wzór Umowy pożyczki (aktualizacja z dnia 14 kwietnia 2023 r. - aktualizacja dotyczy treści oświadczeń, Klauzuli informacyjnej i definicji Instytucji Zarządzającej) - do umów podpisanych przed 14 września 2023 r.

- wzór Umowy pożyczki (nieaktualny)

 

- Tabela opłat i prowizji

 

Wniosek o udzielenie Pożyczki Płynnościowej wraz z załącznikami:

- Oświadczenia Wnioskodawcy, Informacja gospodarcza i Informacja handlowa (załącznik nr 1 - aktualizacja z dnia 14 kwietnia 2023 r. - aktualizacja dotyczy treści oświadczeń, Klauzuli informacyjnej i definicji Instytucji Zarządzającej )

- Oświadczenia Wnioskodawcy, Informacja gospodarcza i Informacja handlowa (załącznik nr 1 - nieaktualny)

- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (załącznik nr 2)

- Upoważnienie do BIG/Infomonitor przedsiębiorca (załącznik nr 3)

- Upoważnienie do BIG/Infomonitor konsument (załącznik nr 4)

- Oświadczenie Wnioskodawcy/Pożyczkobiorcy o niepodleganiu wykluczeniu z tytułu sankcji na dzień złożenia wniosku (załącznik nr 5)

- Arkusz finansowy dla pełnej księgowości: sprawozdanie finansowe wraz z prognozą finansową (załącznik nr 6)

- Arkusz finansowy dla uproszczonej księgowości: uproszczony rachunek i bilans wraz z prognozą finansową (załącznik nr 7)

- Informacja o Wnioskodawcy /Poręczycielu (załącznik nr 8 - aktualizacja z dnia 14 kwietnia 2023 r. - aktualizacja dotyczy treści oświadczeń, Klauzuli informacyjnej i definicji Instytucji Zarządzającej)

- Informacja o Wnioskodawcy /Poręczycielu (załącznik nr 8 - nieaktualny)

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną de minimis (załącznik nr 9)

- Oświadczenie Wnioskodawcy o pomocy de minimis, przewidziane w § 23 Regulaminu (załącznik nr 10 lub 10a):

          LUB

- Informacja Wnioskodawcy dotycząca pomocy publicznej, przewidziana w § 17 Regulaminu (załącznik nr 11)

 

RODO:

- Klauzula Informacyjna RODO

- Umowa o współadministrowaniu danymi

 

OGÓLNE INFORMACJE o Pożyczce Płynnościowej POIR

1. Pożyczka jest nakierowana na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy, z przeznaczeniem na wsparcie MŚP z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,

2. Wartość Pożyczki nie może przekroczyć 1 mln zł,

3. Kwota wartości Pożyczki może zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych Pożyczkobiorcy wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii wyniesie min. 30%,

4. Okres spłaty: do 72 miesięcy.

5. Karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy.

6. Pożyczka jest oprocentowana:

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014‒2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy , przy czym oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%,
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, przy czym oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%,
 • na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis/pomocy publicznej finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

Stopa bazowa publikowana jest przez Komisję Europejską w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dostępna jest na stronie:  
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en 
oraz  
https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

7. Brak innych opłat i prowizji.

8. Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki (kapitał) obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
 • wydatki inwestycyjne, np.:              
  - mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego;              
  - wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

9. Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez Pośrednika Finansowego.

 

Aktualizacja - 04 kwietnia 2023 r.

Szanowni Państwo !

W nawiązaniu do podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/XII/DIF/514 Konsorcjum w składzie Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ogłasza

NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR, który            
rozpocznie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 8.00            
i potrwa do 21 kwietnia 2023 r.           
- do godziny 16:00 w wersji papierowej w wyznaczonych punktach           
- do godz. 24:00 w wersji elektronicznej.

Wnioski będzie można złożyć w wersji elektronicznej i papierowej. W wersji papierowej wnioski będą przyjmowane w dwóch punktach tj.           
- w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8            
- oraz w biurze Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej. W tym celu zostanie udostępniony GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH, w którym zostanie udostępniona możliwość przygotowania wniosków, natomiast ich złożenie będzie możliwe w momencie otwarcia naboru. 

Najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2023 r. zostanie opublikowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o Pożyczkę Płynnościowa POIR.

W celu przybliżenia Państwu parametrów Pożyczki Płynnościowej POIR (edycja 2 – rok 2023) publikujemy poniżej Kartę Produktu:

Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR (PDF)

 

Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR jest realizowany w zakresie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom sytuacji gospodarczej przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które mają problemy z płynnością finansową wskutek pandemii COVID-19 albo wskutek agresji Rosji na Ukrainę. 

Wartość Instrumentu: 40.000.000,00 zł, z czego 40.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

 

Osoba do kontaktu w sprawie obsługi GENERATORA WNIOSKÓW pożyczkowych w godzinach otwarcia biura Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej:

Małgorzata KIECZA     
mkiecza@arrsa.pl +48 33 470 83 12, 572 514 327

 

Osoby do kontaktu w sprawie informacji o Pożyczce Płynnościowej POIR w godzinach otwarcia biura Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej:

Adam KACZMARCZYK
akaczmarczyk@arrsa.pl 33 470 83 13, 698 632 732
Wioletta ŁOPATKA
wlopatka@arrsa.pl 604 588 059
Monika ROŻDŻYŃSKA
mrozdzynska@arrsa.pl 33 470 83 23

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.