Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Zakładam firmę

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, w tym bezpłatne usługi doradztwa i szkolenia

 

 

Projekt ,,Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie realizowany”

przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 556.175.572,36 PLN

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, w tym bezpłatne

usługi doradztwa i szkolenia

w ramach

„Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)” finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w okresie programowania 2021 – 2027 oraz Funduszu Pracy.

 

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do podpisanej w dniu 18.06.2024r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/WWS/224/2024/XI/EFS/047 KONSORCJUM w składzie: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o.o., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, działający wspólnie jako PARTNERZY FINANSUJĄCY, ogłaszają:

 

NABÓR WNIOSKÓW         
o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu         
PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE        
który rozpoczynamy w dniu 02.07.2024r.

w Makroregionie południowym obejmującym województwa: śląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie.

 

Środki przeznaczone na realizację programu Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie

w Makroregionie południowym wynoszą łącznie: 16 680 000,00 zł

Celem realizacji projektu jest udzielenie wsparcia finansowego, szkoleniowego oraz doradczego dla osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia szkoleniowego i doradczego pożyczkobiorcom w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O POŻYCZCE

PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE

Pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe przyznawane są zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Kto może ubiegać się o pożyczkę? 

 • bezrobotni,
 • poszukujący pracy, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej, 
 • studenci ostatniego roku studiów, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej,
 • poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością,
 • poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Najważniejsze warunki do spełnienia przez Wnioskodawcę (wszystkie warunki określone szczegółowo w REGULAMINIE):

 • w okresie 12 miesięcy (poprzedzających dzień złożenia wniosku) nie prowadził działalności gospodarczej oraz nie pozostawał w okresie zawieszenia,
 • w okresie dwóch lat (przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę)  nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na dzień składania wniosku nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań publicznoprawnych lub cywilnoprawnych 

 

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

Maksymalna wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu złożenia wniosku i obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą.

 • Na dzień 10 czerwca 2024r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wynosi 8147,38 zł.

 

Na jaki okres spłaty udzielane są pożyczki?

Maksymalny okres spłaty pożyczki -  7 lat, w tym możliwy okres karencji w spłacie kapitału do 12 m-cy. 

 

Jak oprocentowana jest pożyczka?

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku, 

0,25 stopy redyskonta weksli 

lub 

0,1 stopy redyskonta weksli dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych lub pożyczek dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami

 • Obowiązująca od dnia  05 października 2023r.  stopa redyskonta weksli wynosi 5,80% 

 

Na co można wydatkować środki z udzielonej pożyczki? 

Środki pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są przeznaczane wyłącznie na wydatki niezbędne do jej podjęcia zgodnie z REGULAMINEM, ponoszone przez pożyczkobiorców zgodnie z regulacjami unijnymi i krajowymi.

Pożyczki nie mogą być łączone z innymi środkami publicznymi, w tym środkami unijnymi, przeznaczonymi na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

Czy pożyczka podlega umorzeniu?

Tak, jest możliwe częściowe umorzenie pożyczki po spełnieniu określonych            
w REGULAMINIE warunków w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia nie więcej niż 50 % wartości pożyczki. 

Jakie są opłaty za udzielenie pożyczki?

Pożyczkobiorca nie ponosi prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem pożyczki. 

 

Jakie jest wymagane zabezpieczenie pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty i zwrotu pożyczki jest:

 • weksel własny in blanco, i
 • poręczenie dwóch osób fizycznych 

W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia, może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty zaakceptowane przez partnera finansującego.

 

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW I WZORY DOKUMENTÓW

Partnerzy finansujący przyjmują wnioski o pożyczki do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację programu w ramach Makroregionu południowego. 

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z opisaną   W ZASADACH NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW procedurą.

W załączeniu przedstawiamy kompletny WYKAZ PLACÓWEK w całym Makroregionie południowym wraz z danymi do kontaktu poszczególnych Partnerów Finansujących i ich placówek. 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach całego Makroregionu południowego. Natomiast po uzyskaniu ewentualnej negatywnej decyzji może złożyć kolejny wniosek. Zalecamy by wnioski składać do partnera finansującego najbliżej umiejscowionego w stosunku do planowanego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami należy dostarczać w formie wydruku podpisanego czytelnie do wybranego partnera finansującego na adres wskazany w wykazie placówek i jego stronie internetowej (jego siedziby, biura lub placówki terenowej).

Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym należy przesłać na wskazany w wykazie placówek adres mailowy wybranego partnera finansującego.

Kontakt do biura Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej:

ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-382 Bielsko-Biała, 

mail: wws@arrsa.pl, tel. 33 470 83 23; 33 470 83 19

 

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

Poniżej publikujemy REGULAMIN udzielania pożyczki na  podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa i szkoleń wraz z WNIOSKIEM i  wymaganymi załącznikami.

Wnioskodawca zobligowany jest do stosowania wersji kolorowej wniosku i załączników. W przypadku braku możliwości przygotowania wydruku papierowego w kolorze należy wypełnić wniosek i załączniki w udostępnionej wersji monochromatycznej dokumentów.

ZŁÓŻ PRAWIDŁOWO WNIOSEK tj.  ZGODNIE ZE

 SCHEMATEM SKŁADANIA WNIOSKU

 

 

FORMULARZE WNIOSEK KOLOR

 

FORMULARZE WNIOSEK MONOCHROMATYCZNY

 

 

 

REGULAMIN nr 3 udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa i szkoleń

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE

ZAŁĄCZNIKI do wniosku:

 • WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA (Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki – UWAGA wypełnia Partner finansujący, dlatego brak możliwości pobrania pliku)
 • OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS (Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 • OŚWIADCZENIE O NIEUBIEGANIU SIĘ O INNE ŚRODKI PUBLICZNE NA WNIOSKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE (Załącznik nr 3 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 • OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA (Załącznik nr 4  do Wniosku o udzielenie pożyczki) 
 • OŚWIADCZENIE O NIEWYKONYWANIU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ (Załącznik nr 5 do Wniosku o udzielenie pożyczki)
 • OŚWIADCZENIE O BYCIU OPIEKUNEM OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (Załącznik nr 6 do Wniosku o udzielenie pożyczki) (jeśli dotyczy)
 • Potwierdzenie osiąganych dochodów przez poręczyciela (oraz małżonka poręczyciela i małżonka wnioskodawcy w przypadku wspólnoty majątkowej małżeńskiej) np. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYSOKOŚCIACH WYNAGRODZENIA (Załącznik nr 7 do Wniosku o udzielenie pożyczki - zaświadczenie może być dostarczone na innym druku pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich wymaganych informacji
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o  niezgłoszeniu wnioskodawcy do ubezpieczenia (jeśli dotyczy, w przypadku zgłoszenia zaświadczenie o formie zgłoszenia)
 • Kopia/kopie Zaświadczenia/Zaświadczeń o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych), potwierdzona ze zgodnością z oryginałem
 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku 
 • Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów (dotyczy studenta)
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego)
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu poszukującego pracy (dotyczy poszukującego pracy)
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy opiekuna osoby z niepełnosprawnością)
 • Oświadczenie potwierdzające prawo opieki (dotyczy opiekuna osoby z niepełnosprawnością)
 • Zaświadczenie potwierdzające wysokość osiąganych przychodów z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę (jeśli dotyczy)

Dodatkowe załączniki wymagane przez Partnera Finansującego:

 

Dodatkowe dokumenty do zapoznania się:

Dokumenty związane z zawarciem umowy pożyczki (udostępnimy wkrótce)

 •  wzór OŚWIADCZENIA MSP (do uzupełnienia i dostarczenia po decyzji i założeniu działalności gospodarczej a przed podpisaniem umowy pożyczki)
 • FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS (aktualizacja formularza złożonego z wnioskiem o udzielenie pożyczki) 
 • OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS (aktualizacja oświadczenia złożonego z wnioskiem o udzielenie pożyczki)
 • wzór UMOWY POŻYCZKI WWS
 • OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ (Załącznik nr Regulaminu nr 3 udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa i szkoleń w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS) (jeśli dotyczy)
 • ZASADY DOKUMENTOWANIA I ROZLICZANIA WYDATKÓW  WWS (załącznik nr 1 do umowy pożyczki WWS)
 • ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI  WWS (załącznik nr 2 do umowy pożyczki WWS)
 • HARMONOGRAM SPŁAT (załącznik nr 3 do umowy pożyczki WWS) (załącznik generowany przy podpisaniu umowy pożyczki w wersji prognozowanej i po wypłacie w ostateczny/rzeczywisty harmonogram spłat)
 • TABELA OPŁAT I PROWIZJI WWS

 

SZKOLENIA I DORADZTWO

Doradztwo i szkolenia w ramach Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie dostępne są dla osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej i dla pożyczkobiorców po zawarciu umowy pożyczki.

Doradztwo oraz szkolenie dla osób ubiegających się o pożyczkę obejmuje w szczególności wsparcie :

 • w przygotowaniu wniosku, sporządzania opisu i kosztorysu przedsięwzięcia, 
 • zakładaniu działalności gospodarczej.

Doradztwo oraz szkolenie na rzecz osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej obejmuje w szczególności tematyki: 

 • prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • formy opodatkowania działalności gospodarczej, 
 • prowadzenia księgowości

Uzyskanie doradztwa i szkoleń przez pożyczkobiorcę stanowi pomoc de minimis.

Usługi doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców świadczone są zgodnie z REGULAMINEM na podstawie informacji zwartej we WNIOSKU o udzielenie pożyczki.

 

Sprawdź najbliższe szkolenie w: HARMONOGRAMIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

 

Osoby do kontaktu w sprawie informacji o pożyczce Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie dostępne w godzinach otwarcia biura Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ( ul.1 Dywizji Pancernej 45, 43-382 Bielsko-Biała):

 

Agnieszka MAŃDOK
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
amandok@arrsa.pl 33 470 83 19
Monika ROŻDŻYŃSKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
mrozdzynska@arrsa.pl 33 470 83 23
Natalia SŁABICKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
nslabicka@arrsa.pl 518361729
Kontakt WSPARCIE W STARCIE
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.