02 sierpnia 2023

Sprawa 20/2023

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej: architektonicznej oraz funkcjonalno-użytkowej infrastruktury budynków i zagospodarowania terenu

wraz z uproszczonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i z wykonaniem analiz ekonomicznych i finansowych dla uruchomienia i realizacji projektu „Beskidzki HUB – Centrum Innowacji Cyfrowych i Nowoczesnych Technologii wraz z lokalnymi inkubatorami przedsiębiorczości i wspierania firm typu start-up”

Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w związku z planowanym udziałem Zamawiającego w naborze FESL.10.05-IZ.01-038/23 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na transformacje, Działania FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę w związku z tym zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027:

wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021,

- komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

Treść ogłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168623

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2023-56011-168623

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert - Sprawa 20-2023 w formacie PDF

 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.