16 stycznia 2024

Oferta pracy do Działu Projektów i Doradztwa Funduszy Krajowych i Europejskich 16.01.2024

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej ul. Cieszyńska 365 zatrudni pracowników na stanowiska związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej

Zadania i obowiązki pracownika związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

 • opracowywanie koncepcji projektowych o charakterze szkoleniowym, doradczym i inwestycyjnym,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów o charakterze szkoleniowym, doradczym i inwestycyjnym,
 • rozliczanie finansowe projektów,
 • samodzielna bądź zespołowa realizacja projektów o charakterze doradczym, szkoleniowym i inwestycyjnym,
 • opracowywanie wymaganej dokumentacji realizowanego projektu oraz raportowanie projektowe,
 • kontakty oraz współpraca z instytucjami wdrażającymi programy UE,
 • świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych dla przedsiębiorców, różnych grup społecznych i zawodowych,
 • współpraca z ekspertami merytorycznymi zewnętrznymi w ramach realizacji projektów,
 • realizacja projektów polegających na współpracy z MŚP oraz lokalnymi i regionalnymi instytucjami samorządowymi, wsparcia biznesu itp.
 • delegacje krajowe i zagraniczne związane z realizacją projektów.

 

 Zadania i obowiązki pracownika związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy krajowych:

 • opracowywanie wniosków, ofert w procesie ubiegania się o dofinasowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów, przetargów itp. 
 • realizacja projektów polegających na oferowaniu wsparcia finansowego bezzwrotnego i zwrotnego dla sektora MŚP (różnorodny charakter udzielanego finansowania),
 • obsługa naboru wniosków, ocena wniosków i ich kwalifikacja w trakcie realizacji projektów,
 • Zawieranie umów z beneficjentami projektu oraz przeprowadzanie kontroli oraz monitorowanie realizacji umów, w tym wydatkowania środków finansowych przez beneficjentów projektów oraz ostateczne rozliczanie umów,
 • kontakty z instytucjami finansującymi projekty, raportowanie projektowe oraz udział w kontrolach ze strony instytucji finansujących projekty.

 

Wymagania niezbędne:

- w ramach zadań i obowiązków w zakresie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

 • wykształcenie średnie lub wyższe 
 • staż pracy – co najmniej 3 lata na stanowisku, które wymagało samodzielnej organizacji pracy i podejmowania samodzielnych decyzji wg. ogólnego zakresu obowiązków oraz umiejętności sporządzania raportów finansowych i merytorycznych.
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • umiejętność obsługi programów, w tym Microsoft Office 365 oraz urządzeń biurowych

 

- w ramach zadań i obowiązków w zakresie projektów finansowanych funduszy krajowych:

 • przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie organizacji naboru, oceny i kwalifikacji wniosków,  zawierania i kontroli realizacji umów i wydatkowania funduszy i ostatecznego rozliczania zawartych umów, monitoringu i sprawozdawczości projektowej
 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • umiejętność obsługi programów, w tym Microsoft Office 365 oraz urządzeń biurowych

 

Wymagania oczekiwane: 

 • zdolności organizacyjne 
 • komunikatywność
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole, także w środowisku międzynarodowym 
 • dyspozycyjność związana z wyjazdami w ramach realizowanych projektów

 

Warunki pracy i wynagrodzenia:

 • umowa o pracę, pełny etat
 • praca stacjonarna   
 • stanowisko Asystenta, Specjalisty lub Pracownika biurowego w zależności od posiadanych kompetencji i doświadczenia
 • praca od poniedziałku do piątku oraz elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • dofinansowanie do opieki medycznej
 • dofinansowanie do szkoleń i kursów
 • wynagrodzenie miesięczne stałe oraz system premiowy 
 • niezbędne narzędzia pracy 
 • parking dla pracowników

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy 
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

 

Informacje dotyczące rekrutacji: 

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach: 

 • pierwszy etap:         weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty 
 • drugi etap:                rozmowa kwalifikacyjna

 

Do udzielania dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji upoważniona jest Pani Elżbieta Szczerba, kontakt: tel. 33 816 -91-62, e-mail: eszczerba@arrsa.pl 

Dokumenty aplikacyjne można składać do 11.02.2024 r. 

Dokumenty można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

43 - 382 Bielsko – Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, sekretariat Biura Zarządu w zamkniętej kopercie opisanej:

„Nabór na pracownika ds. realizacji funduszy europejskich” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: eszczerba@arrsa.pl

 

W załączeniu Klauzula informacyjna RODO 

Bielsko-Biała, 16.01.2024 r.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.