Ogłoszenia

Spr. 07/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie opracowania programu szkolenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia w temacie Międzynarodowych perspektyw rozwoju technologii w rolnictwie.

Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane dla potrzeb projektu pn. Transfarm 4.0 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Termin składania ofert do 19 marca 2021r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia warsztatów metodą „design thinking" na temat projektowania innowacyjnych instrumentów finansowych w ramach projektu SmartFi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/ firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie konsultacji i doradztwa dotyczącego projektowania instrumentów finansowych w ramach projektu pn. Innova-Fi współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do składania oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczany na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa parkingu naziemnego dla Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku – Białej”.

Szczegóły ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami w złączeniu.

Termin składania ofert został wyznaczony do 25.01.2021

Spr. 39/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie ewidencji i charakterystyki pomników przyrody dla potrzeb mikroprojektu pn. Digital Nature”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Termin składania ofert do 1 lutego 2021.

Spr. 36/2020

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb realizacji projektu pnGreen Film Tourism współfinasowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oferty można składać do 29 grudnia 2020r. do godz.12.00

 

Spr. 34/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na modernizację szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku usługowo-produkcyjnym przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2020r. do godz. 10.00

Spr. 30/2020


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zaineresowanych Oferentów do złożenia oferty na Kompleksowe opracowanie oraz wydruk dwóch Questów rowerowych – polskiego i czeskiego metodą warsztatową wraz z dodaniem powstałych Questów do ogólnopolskiej aplikacji w ramach realizacji projektu pn. „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej” współfinasowanego ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Spr. 28/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych tłumaczy do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia z j. polskiego na język czeski dokumentów projektowych oraz tłumaczenia konsekutywnego dla potrzeb mikroprojektu pn. „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo- kulturowej”.