PROJEKT GReaC

Projekt GReaC Projekt Getting Ready for Capital sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu " Uczenie się przez całe życie" stawia sobie, jako cel główny, opracowanie Strategii i Metodologii Transferu Wiedzy w oparciu o istniejące, najlepsze praktyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw poprzez właściwe zrozumienie rynku kapitału inwestycyjnego.

Muzyka bez granic

Głównym celem projektu jest zbliżenie uzdolnionej młodzieży z Polski i Czech poprzez wspólne inspiracje muzyczne oraz popularyzacja folklorystycznej muzyki pogranicza polsko-czeskiego.

Celem pośrednim projektu jest podniesienie poziomu artystycznej aktywności młodych artystów poprzez skonfrontowanie dotychczasowych umiejętności, korektę błędów muzyczno-technicznych oraz wypracowanie prawidłowych zachowań scenicznych.

Pograniczne rozGRYwki

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego, głównie poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego i gospodarczego. Projekt zakłada analizę walorów turystycznych obu regionów i wybór najciekawszych atrakcji turystycznych po obu stronach granicy. Na ich podstawie przygotowana zostanie nowa, wspólna oferta turystyczna – gra planszowa. Gra będzie prezentowała walory historyczne, językowe, kulinarne oraz infrastrukturalne po obu stronach granicy, a także będzie prezentowała wcześniej zidentyfikowane obiekty turystyczne.

PROJEKT ERASME

Głównym celem projektu realizowanego w ramach programu Inteligent Energy Europe jest działanie na rzecz obniżenia poziomu emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia nośników energii w procesach produkcyjnych MŚP.

 

PROJEKT Medi@TIC

Głównym celem projektu jest identyfikacja i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie polityki lokalnej i regionalnej, implementacja i rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze audiowizualnym i mediach, biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora jako źródła rozwoju społeczno-gospodarczego regionów partnerskich.

PROJEKT DANTE

Celem projektu DANTE jest podniesienie efektywności polityki regionalnej w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie kluczowej roli, którą może odegrać społeczeństwo informacyjne w gospodarce turystycznej regionów górskich i rolniczych. Projekt DANTE ma także na celu promocję nowego podejścia do turystyki, polegającego na opracowaniu planu opartego na wiedzy dla gospodarki turystycznej zaangażowanych regionów.

PROJEKT TechnoBIT Venture

TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.