logoAgro

Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego skierowana jest do przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub KRS.

logoEnergoUsługa systemowa KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii – np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania, poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie lub wzrostowi przychodów. 

LOGO-Biznes-bez-granicProjekt „Biznes bez granic" miał na celu zainicjowanie nawiązania współpracy pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą po obu stronach polsko-słowackiej granicy, jak i osobami poszukującymi kontaktów zagranicznych czy tymi dopiero zamierzającymi podjąć działalność gospodarczą.

PROJEKT GReaC

Projekt GReaC Projekt Getting Ready for Capital sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu " Uczenie się przez całe życie" stawia sobie, jako cel główny, opracowanie Strategii i Metodologii Transferu Wiedzy w oparciu o istniejące, najlepsze praktyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw poprzez właściwe zrozumienie rynku kapitału inwestycyjnego.

Muzyka bez granic

Głównym celem projektu jest zbliżenie uzdolnionej młodzieży z Polski i Czech poprzez wspólne inspiracje muzyczne oraz popularyzacja folklorystycznej muzyki pogranicza polsko-czeskiego.

Celem pośrednim projektu jest podniesienie poziomu artystycznej aktywności młodych artystów poprzez skonfrontowanie dotychczasowych umiejętności, korektę błędów muzyczno-technicznych oraz wypracowanie prawidłowych zachowań scenicznych.

Pograniczne rozGRYwki

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego, głównie poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego i gospodarczego. Projekt zakłada analizę walorów turystycznych obu regionów i wybór najciekawszych atrakcji turystycznych po obu stronach granicy. Na ich podstawie przygotowana zostanie nowa, wspólna oferta turystyczna – gra planszowa. Gra będzie prezentowała walory historyczne, językowe, kulinarne oraz infrastrukturalne po obu stronach granicy, a także będzie prezentowała wcześniej zidentyfikowane obiekty turystyczne.

PROJEKT ERASME

Głównym celem projektu realizowanego w ramach programu Inteligent Energy Europe jest działanie na rzecz obniżenia poziomu emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia nośników energii w procesach produkcyjnych MŚP.

 

PROJEKT Medi@TIC

Głównym celem projektu jest identyfikacja i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie polityki lokalnej i regionalnej, implementacja i rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze audiowizualnym i mediach, biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora jako źródła rozwoju społeczno-gospodarczego regionów partnerskich.