Agri-Digital Growth

Mam firmę Samorząd Szkolenia

Termin projektu

Od 01 czerwca 2024 do 30 listopada 2026

Opis projektu

Celem AGRI-DIGITAL GROWTH jest kapitalizacja osiągnięć projektu Transfarm 4.0, który wdrażał pionowe innowacje technologiczne związane z rolnictwem precyzyjnym. Stwierdzono, że tradycyjnym MŚP sektora produkcji maszyn rolniczych (głównie NACE C28.3-C29) brakuje kompetencji cyfrowych, co utrudnia długoterminową odnowę i zrównoważony rozwój sektora. Projekt AGRI-DIGITAL GROWTH ma na celu wsparcie cyfryzacji tradycyjnych MŚP w sektorze produkcji rolno-spożywczej. Według CEMA, stowarzyszenia reprezentującego unijny przemysł maszyn rolniczych, sektor ten zrzesza około 7 tysięcy producentów w UE28-2016, których roczny obrót wynosi około € 40 miliardów i 150 000 bezpośrednich pracowników (którzy wyrazili poparcie dla projektu). Jak podkreślono w kilku raportach Komisji Europejskiej i OECD, brak specjalistycznych i cyfrowych kompetencji szczególnie dotyka tradycyjne MŚP zlokalizowane na obszarach peryferyjnych i wiejskich. 
 

Komisja uruchomiła liczne inicjatywy mające na celu wspieranie podnoszenia i zmiany kwalifikacji cyfrowych pracowników i obywateli w ogóle, takie jak unijny program na rzecz umiejętności, unijny program „Cyfrowa” i program polityczny „Dekada Cyfrowa” obejmujący społeczeństwo cyfrowe, zaawansowane technologie cyfrowe, gospodarkę cyfrową i współpracę międzynarodową w dziedzinie Cyfrowy. 

Projekt AGRI-DIGITAL GROWTH ma na celu wprowadzenie umiejętności cyfrowych w MŚP, stymulując zdolność przedsiębiorstw do wykorzystywania szybko rosnących trendów rolnictwa precyzyjnego i cyfrowego. Rolnictwo precyzyjne integruje tradycyjne rolnictwo z nowymi technologiami, takimi jak IoT dla zdalnej floty i danych wejściowych (nawozów i środków ochrony roślin), technologiami blockchain do śledzenia towarów i operacji w celu zwiększenia przejrzystości rynku, cyberbezpieczeństwo i zarządzanie dużymi ilościami danych sztuczna inteligencja i robotyka do urządzeń autonomicznych, i innych które mogą zastąpić ludzką pracę przy ciężkich zadaniach. Projekt wspiera tworzenie i transfer kompetencji cyfrowych w tradycyjnych firmach produkcyjnych, zmniejszając przepaść cyfrową pomiędzy środowiskiem miejskim i wiejskim oraz stymulując regionalną specjalizację przemysłową.

W ramach AGRI-DIGITAL GROWTH partnerzy projektu utworzą ekosystem transferu wiedzy w zakresie rolnictwa precyzyjnego, zrzeszający profesorów, trenerów, badaczy, MŚP i absolwentów w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych, poprawy zdolności i konkurencyjności sektora. Sieć ta ma na celu zachęcanie do cyfryzacji sektora pierwotnego poprzez wspieranie współpracy transnarodowej, zwiększanie umiejętności cyfrowych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w rolnictwie, wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszanie przepaści między obszarami wiejskimi a miejskimi.

Partnerstwo, zbudowane na umiejętnościach posiadanych przez każdego partnera (badania, produkcja, technologia cyfrowa, rolnictwo, edukacja), będzie stanowić początkową sieć ekosystemu, która zostanie powiększona podczas wdrażania projektu.
Celem trzech grup roboczych jest identyfikacja umiejętności potrzebnych sektorowi w całej Europie Środkowej, podnoszenie umiejętności i nawiązanie współpracy transnarodowej w celu wprowadzenia kompetencji cyfrowych w MŚP w synergii z węzłem ekosystemu oraz zapewnienie wkładu w ulepszenie regionalnych strategii przemysłowych i programów edukacyjnych z zaangażowanie aktorów poczwórnej helisy.

Dla osiągnięcia celów projektu partnerzy zidentyfikują luki w umiejętnościach wymagane na rynku i opracują profil specjalisty ds. rolnictwa precyzyjnego, kluczowej osoby zdolnej do transferu wiedzy i napędzania innowacji z ośrodków badawczo-rozwojowych i środowisk akademickich do tradycyjnych MŚP. 

Partnerzy przeprowadzą 5 międzynarodowych kursów pilotażowych dla utalentowanych absolwentów i pracowników MŚP, koncentrując się na tematach PF w celu wypełnienia luki kompetencyjnej. Wdrożona zostanie baza danych utalentowanych osób i centrów doskonałości w oparciu o wyniki uzyskane w Transfarmie 4.0. Równolegle zostanie utworzonych 5 transnarodowych tzw. żywych laboratoriów, które zrzeszą MŚP, absolwentów, centra badawczo-rozwojowe i instytucje akademickie. Będą one służyć jako platformy stymulujące wzajemny transfer wiedzy w sposób nieformalny poprzez praktyczne doświadczenie i pracę w terenie. 

Działania te przyniosą następujące rezultaty:

 • Dostarczanie informacji władzom regionalnym i krajowym w celu ulepszenia ich RIS3
 • Oferowanie rekomendacji dla instytucji edukacyjnych w celu dostosowania ich programów do umiejętności cyfrowych wymaganych w sektorze rolnictwa precyzyjnego
 • Dostarczanie narzędzi i zasobów MŚP, profesjonalistom i absolwentom, umożliwiając im wypełnienie luki w wiedzy cyfrowej.

 

Partnerzy projektu:

 • Council for Agricultural Research and Economics, Włochy, Treviso - Partner Wiodący
 • Council for Agricultural Research and Economics
 • Josephinum Research, Austria
 • Linz Center of Mechatronics GmbH, Austria
 • EIT DIGITAL IVZW, Belgia
 • Italian Agricultural Machinery Manufacturers Federation, Włochy
 • Fenice Foundation NGO, Włochy
 • Plan4all, Czechy
 • University of Maribor, Słowenia
 • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Węgry
 • University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Chorwacja
 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Polska.
   

Forma wsparcia

Projekt jest współfinansowany z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Całkowity budżet projektu: € 2,33 mln
Dofinansowanie z EFRR dla projektu: 80% (€ 1,86 mln)

Grupa docelowa

Projekt koncentruje się na MŚP (zarówno darczyńcach innowacji, jak i technologiach, które odgrywają rolę w transferze do firm korzystających z technologii) i będzie stymulował podnoszenie kompetencji młodych talentów, doktorantów, badaczy, absolwentów, wykwalifikowanych specjalistów w tematach ważnych dla MŚP z CE w dziedzina rolnictwa precyzyjnego jak mechatronika, czujniki, IoT, robotyka. Umiejętności te wykorzystywane w ekosystemie będą wspierać modernizację i cyfryzację tradycyjnego sektora produkcji rolno-spożywczej. Większość prac WP2 i WP3 ma na celu zaangażowanie MŚP.

Projekt adresowany jest  również do dużych przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, regionalnych i do agend rządowych w kontekście inteligentnych specjalizacji; do sektora szkolnictwa wyższego i innych jednostek edukacji w celu zintensyfikowania stymulacji innowacyjności oraz lepszego przygotowania do rolnictwa precyzyjnego.

Aleksandra CHRYSTOWSKA-O`SHEA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
achrystowska@arrsa.pl 33 470 83 11, 572 514 337
Jan SIENKIEWICZ
Dział Projektów i Doradztwa, Dyrektor / Prokurent
jsienkiewicz@arrsa.pl 606 648 115

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.