Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A.

Fundusz zalążkowy Beskidzki Akcelerator Technologiczny Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

Zakładam firmę Mam firmę

Innowacyjne pomysły zasługują na realizację – wspomagamy przedsiębiorczych innowatorów!

Od 2014 r. Fundusz zalążkowy Beskidzki Akcelerator Technologiczny Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (w skrócie FZ BAT) wspiera innowacyjne przedsięwzięcia.

FZ BAT to typowy przykład regionalnego funduszu zalążkowego umożliwiającego przedsiębiorcom dostęp do kapitału we wczesnych fazach rozwoju przedsięwzięcia. Akcelerator zasilany jest środkami finansowymi pochodzącymi z wyjść kapitałowych ze spółek, w których Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej posiada swoje udziały.

Realizacja zgłaszanych pomysłów innowacyjnych do FZ BAT jest objęta dwu-etapowym wsparciem:

 

1) ETAP I - PREINKUBACJA

W I etapie, tj. preinkubacji wsparcie może trwać maksymalnie do 6 miesięcy i jest udzielane poprzez świadczenie bezpłatnych usług doradczych identyfikujących innowacyjne rozwiązanie i sprawdzających jego potencjał rynkowy. Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania odbywa się poprzez:        

  • opracowanie biznes planu wraz z analizą rynku i potencjału rynkowego i wykonanie analiz opłacalności wejścia kapitałowego
  • analizę i opiniowanie wyników procesu preinkubacji przez personel FZ BAT i przekazanie wyników preinkubacji do Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do ostatecznego zatwierdzenia
  • negocjacje warunków umowy inwestycyjnej Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z wybranymi Projektodawcami. Wejście w życie umowy nastąpi w terminie wskazanym w umowie, pod warunkiem posiadania środków na wejście kapitałowe. Umowa inwestycyjna określa szczegółowo m.in. sposób finansowania, wielkość inwestycji, strukturę własnościową spółki, prawa i obowiązki stron, sposób wyjścia z inwestycji.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera innowacyjne pomysły, które rokują sukces 

w komercjalizacji.

Pełna realizacja I etapu (preinkubacji), zatwierdzenie pomysłu do realizacji przez Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej oraz Radę Nadzorczą Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., pozwolą na zakwalifikowanie inkubowanego pomysłu do przejścia do II etapu – wejścia kapitałowego.

 

2) ETAP II - WEJŚCIE KAPITAŁOWE

W II etapie, tj. wejściu kapitałowym wsparcie jest udzielane poprzez tworzenie nowej spółki kapitałowej.

Wsparcie to polega na przekazaniu środków finansowych w formie objęcia lub nabycia przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. mniejszościowych akcji lub udziałów w nowo tworzonej. 


Co najmniej 51% udziałów musi pozostać w rękach prywatnych udziałowców (w tym Pomysłodawcy). Wkład środków prywatnych może mieć formę finansową, środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i pranych, w tym wartość pomysłu wycenionego przez rzeczoznawcę.

Łącznie w II etapie wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 200 tysięcy euro. Wysokość wsparcia zależy od udziału środków prywatnych. 

O wsparcie finansowe w ramach FZ BAT może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Ponadto łącznie spełnione muszą być następujące warunki: 

  • Pomysłodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pomysłodawca jest właścicielem/twórcą innowacyjnego rozwiązania lub posiada do niego prawa własności;
  • Pomysłodawca zamierza podjąć działalność innowacyjną zgodnie z biznes planem i innymi dokumentami opracowanymi w etapie preinkubacji i  etapie wejścia kapitałowego.

 

Przed zgłoszeniem pomysłu prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami opisującymi współpracę z FZ BAT oraz warunkami wejścia kapitałowego (poniżej).

 

Formularz zgłoszeniowy BAT - zgłoszenie innowacyjnego pomysłu

 

EU

Adam KACZMARCZYK
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Dyrektor ds. Rozwoju
akaczmarczyk@arrsa.pl 33 470 83 13, 698 632 732

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.