Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na wykonanie logotypu projektu „Trzeci Wymiar Edukacji”

Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Termin składania ofert do 05.11.2021 do godz. 12.00

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

W załączeniu:  

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Wzór formularza oferty

3. Klauzula informacyjna RODO