Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty cenowej na usługę ekspercką w zakresie stworzenia programu szkoleniowego, przeprowadzenia warsztatów dla polskich uczestników Klubu Odkrywców Technologii Cyfrowych oraz zapewnienia sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów w ramach mikroprojektu pn. „Młodzi Kreatywni Cyfrowo”. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składanie ofert do 08.09.2021r. do godz. 16.00. 

W załączeniu:
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 – Wstępna Koncepcja Klubu Odkrywców Technologii Cyfrowych
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych