Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczany na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa parkingu naziemnego dla Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku – Białej”.

Szczegóły ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami w złączeniu.

Termin składania ofert został wyznaczony do 25.01.2021


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.02.2021

Informacja z otwarcia ofert 25.01.21

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Specyfikacja.

SIWZ po aktualizacji 02.01.2021.

Pytania i wyjaśnienie.

Wyjaśnienie nr 2 19.01.2021.

Wyjaśnienie nr 3 20.01.2021.

Załączniki:

  1. Dokumentacja projektowo techniczna: a) dokumentacja wykonawcza, b) projekt cz.1, c) projekt cz.2, d) przedmiar robót cz.1, e) przedmiar robót cz.2,
  2. Formularz oferty,
  3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków,
  4. Oświadczenie dot. wykluczenia,
  5. Projekt umowy,
  6. Zobowiązanie innych podmiotów,
  7. Podwykonawstwo,
  8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej,
  9. Wykaz wykonanych robót,
  10. Wykaz osób.