Sprawa 26/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej mikroprojektu pn. "Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej". Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 Zaproszenie do złożenia oferty (26/2020)

Specyfikacja szczegółowa

Wyjaśnienia (23.09.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ocenie punktowej wszystkich ofert