GreenFilmTourism

GreenFilmTourism

Mam firmę

Termin projektu

Od 01 listopada 2020 do 31 października 2022

Opis projektu

Celem Projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane z niewykorzystywaniem zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru pogranicza PL-SK, brakiem wystarczającej wiedzy na temat oddziaływania kinematografii na inne dziedziny gospodarki, brakiem promocji potencjału filmowego dziedzictwa kulturowego (FDK), brakiem ujednoliconych narzędzi oraz wystarczającej świadomości sektora filmowego i TV odnośnie wpływu faz produkcji filmowej na środowisko przyrodnicze jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój FDK obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów. Zakres projektu obejmuje opracowanie internetowego portalu FDK obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru, wytyczenie na tej podstawie szlaku FDK, opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK, przeprowadzenie działań edukacyjno-inform .w tym zakresie, wdrożenie zrównoważonych praktyk, opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu oraz realizację wspólnej kampanii promocyjnej wspierającej realizację celów projektu i zwiększającej skuteczność jego oddziaływania. Dzięki projektowi powstanie zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji FDK na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziaływujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów. Powstaną standardy i wytyczne sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska przyrodniczego i naturalnego obszaru programu. Zakres tematyczny, obszarowy i sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny- działania będą realizowane wspólnie na całym obszarze.
 

Projekt realizowany przez:  Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL) – Partner Wiodący

Partnerzy projektu:

P1 – Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK) www.rpicpo.sk 
P2 – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (PL) www.rarr.rzeszow.pl
P3 – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (PL) www.wdk.podkarpackie.pl 
P4 – Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK) www.ipcpo.sk 
P5 – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (PL) www.mcksokol.pl 

Forma wsparcia

Wartość projektu: 908.552,65 euro

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (85% tj. 772.269,72 euro -EuropejskiFundusz Rozwoju Regionalnego).

Grupa docelowa

Samorządy, turyści, mieszkańcy, operatorzy turystyczni, blogerzy, sektor filmowy i TV, 

Paulina DACZKOWSKA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pdaczkowska@arrsa.pl 604 657 066
Jan SIENKIEWICZ
Dział Projektów i Doradztwa, Dyrektor / Prokurent
jsienkiewicz@arrsa.pl 606 648 115
Patrycja WĘGRZYN
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwegrzyn@arrsa.pl 504 410 806
Patrycja WODYK
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwodyk@arrsa.pl 572 514 339

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.