środa, 19 czerwca 2024

Rządowy Program Wsparcie w starcie - podpisaliśmy umowę!

Jesteś zainteresowany pożyczką na podjęcie działalności gospodarczej, w tym bezpłatne usługi doradztwa i szkolenia? To oferta właśnie dla Ciebie!

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”  realizowany        
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.        
Dofinansowanie projektu z UE: 556 175 572, 36 PLN

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, w tym bezpłatne usługi doradztwa i szkolenia

w ramach

„Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)” finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w okresie programowania 2021 – 2027 oraz Funduszu Pracy.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy o podpisanej w dniu 18.06.2024r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa KrajowegoKONSORCJUM w składzie: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o.o., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, działający wspólnie jako PARTNERZY FINANSUJĄCY, Umowy Operacyjnej nr 2/WWS/224/2024/XI/EFS/047. 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE, który rozpoczynamy WKRÓTCE

w Makroregionie południowym obejmującym województwa: śląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie. 

Środki przeznaczone na realizację programu Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie w Makroregionie południowym wynoszą łącznie: 16 680 000,00 zł 

Celem realizacji projektu jest udzielenie wsparcia finansowego, szkoleniowego oraz doradczego dla osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia szkoleniowego i doradczego pożyczkobiorcom w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O POŻYCZCE

PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE  W STARCIE

Pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe przyznawane są zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Kto może ubiegać się o pożyczkę? 

 • bezrobotni,
 • poszukujący pracy, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej, 
 • studenci ostatniego roku studiów, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej,
 • poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością,
 • poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Najważniejsze warunki do spełnienia przez Wnioskodawcę (wszystkie warunki określone szczegółowo w REGULAMINIE):

 • w okresie 12 miesięcy (poprzedzających dzień złożenia wniosku) nie prowadził działalności gospodarczej oraz nie pozostawał w okresie zawieszenia,
 • w okresie dwóch lat (przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę)  nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na dzień składania wniosku nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań publicznoprawnych lub cywilnoprawnych 

 

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

Maksymalna wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu złożenia wniosku i obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą.

 

 • Na dzień 10 czerwca 2024r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wynosi 8147,38 zł.

 

Na jaki okres spłaty udzielane są pożyczki?

Maksymalny okres spłaty pożyczki -  7 lat, w tym możliwy okres karencji w spłacie kapitału do 12 m-cy. 

 

Jak oprocentowana jest pożyczka?

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 

0,25 stopy redyskonta weksli 

lub 

0,1 stopy redyskonta weksli dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych lub pożyczek dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami

 • Obowiązująca od dnia  05 października 2023r.  stopa redyskonta weksli wynosi 5,80% 

 

Na co można wydatkować środki z udzielonej pożyczki? 

Środki pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są przeznaczane wyłącznie na wydatki niezbędne do jej podjęcia zgodnie z REGULAMINEM, ponoszone przez pożyczkobiorców zgodnie z regulacjami unijnymi i krajowymi.

Pożyczki nie mogą być łączone z innymi środkami publicznymi, w tym środkami unijnymi, przeznaczonymi na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

Czy pożyczka podlega umorzeniu?

Tak, jest możliwe częściowe umorzenie pożyczki po spełnieniu określonych         
w REGULAMINIE warunków w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia nie więcej niż 50 % wartości pożyczki. 

Jakie są opłaty za udzielenie pożyczki?

Pożyczkobiorca nie ponosi prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem. 

 

Jakie jest wymagane zabezpieczenie pożyczki?

Obligatoryjnym zabezpieczenie spłaty i zwrotu pożyczki jest:

 • weksel własny in blanco, i
 • poręczenie dwóch osób fizycznych 

W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia, może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty zaakceptowane przez partnera finansującego.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.