środa, 10 listopada 2021

Rewitalizujemy Pawilon w Parku Włókniarzy

9 listopada 2021 roku Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowę inwestycyjną w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu pod nazwą „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej”.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego.   
Przedmiotem projektu „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej jest kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej. Celem inwestycji jest wsparcie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i ekonomicznej obszaru w centrum miasta, poprzez poprawę stanu środowiska miejskiego. Przeprowadzony w ramach projektu remont i modernizacja terenu historycznych kortów tenisowych, adaptacja zabytkowego budynku kortów na potrzeby Międzypokoleniowego Centrum oraz stworzenie wielofunkcyjnej, całorocznej przestrzeni sportowej z zapleczem, pozwoli na przywrócenie starych funkcji części sportowej obiektu oraz nadania nowego życia zdegradowanemu obecnie obiektowi dawnego Pawilonu Sportowego (funkcje społecznych, sportowe, gospodarcze, edukacyjne).

Obiekt dawnego Pawilonu Sportowego przy ul. Partyzantów 59, jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Bielska-Białej i od 1 czerwca 2015 r. objęto ją ochroną Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Bielska-Białej.

Projekt realizowany będzie na terenie Żywieckiego Przedmieścia, które jest południową częścią Śródmieścia Bielska-Białej, objętego Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020, uchwalonym we czerwcu 2016 r., znajdującym się w Wykazie programów rewitalizacji Województwa śląskiego. Inwestycja jest jednym projektów wskazanych w Programie - projekt został wpisany do PROM na podstawie Uchwały nr XVIII/405/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 28 kwietnia 2020 r., uzupełniającej listę projektów rewitalizacyjnych zawartych w PROM. Dodatkowo projekt w całości wpisuje się w zapisy dotyczące komplementarnych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych i realizuje cele strategiczne wskazane w ww. PROM. 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.