piątek, 12 kwietnia 2024

Oferty pracy na stanowiska związane z realizacją projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zatrudni pracowników na stanowiska specjalisty lub asystenta, posiadających kwalifikacje i doświadczenie (minimum 3 letnie) we wdrażaniu Programów Operacyjnych współfinasowanych z środków UE.

OFERTA PRACY

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej 

ul. Cieszyńska 365

zatrudni PRACOWNIKÓW na stanowiska związane z realizacją projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje”

finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności  oraz Unii Europejskiej

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zatrudni pracowników na stanowiska specjalisty lub asystenta, posiadających kwalifikacje i doświadczenie (minimum 3 letnie) we wdrażaniu Programów Operacyjnych  współfinasowanych z środków UE.

 Zadania i obowiązki pracowników związane z realizacją projektu HoReCa: 

 • ocena formalna i merytoryczna wniosków składanych przez  przedsiębiorców o udzielnie dotacji
 • realizacja działań informacyjnych i  promocyjnych projektu 
 • obsługa finansowa i rozliczanie projektu
 • przygotowanie umów o dofinansowanie  
 • kontrola finansowa udzielonych dotacji 
 • kontakty oraz współpraca z partnerami projektu oraz instytucją wdrażającą projekt
 • opracowywanie  raportów i archiwizowanie dokumentacji projektu

 Wymagania niezbędne:

Od kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w ramach projektu HoReCa wymaga się doświadczenia spełniającego  minimum jedną z podanych powyżej czynności do realizacji w projekcie. 

 • wykształcenie  wyższe 
 • staż pracy – co najmniej 3 lata na stanowisku personelu projektów współfinasowanych z UE  
 • umiejętność obsługi programów, w tym Microsoft Office 365 oraz urządzeń biurowych

Wymagania oczekiwane: 

 • zdolności organizacyjne 
 • komunikatywność 
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole
 • dyspozycyjność związana z przeprowadzaniem kontroli w ramach realizacji projektu

Warunki pracy i wynagrodzenia:

 • umowa o pracę, na czas określony  pełny etat lub ½ etatu 
 • praca stacjonarna   
 • stanowisko Asystenta, Specjalisty  w zależności od posiadanych kompetencji i doświadczenia
 • praca od poniedziałku do piątku oraz elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • wynagrodzenie miesięczne stałe oraz system premiowy 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy z podaniem nazwy projektu, stanowiska, okresu realizacji projektu
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji: 

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach:

 • pierwszy etap: weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty (w szczególności doświadczenia we wdrażaniu i realizacji projektów UE)
 • drugi etap:  rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty aplikacyjne można składać/przesyłać  do 11.05.2024 r.

Do udzielania dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji upoważniona jest Pani Elżbieta Szczerba,

kontakt: tel. 33 816 -91-62, e-mail: eszczerba@arrsa.pl

Dokumenty można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

43 - 382 Bielsko – Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, sekretariat Biura Zarządu w zamkniętej kopercie opisanej:

„Nabór na pracowników do projektu HoReCa” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: eszczerba@arrsa.pl

W załączeniu Klauzula informacyjna RODO 

Bielsko-Biała, 12.04.2024 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Adres Biura: ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tel/fax: +48 (33) 816-91-62, email: biuro@arrsa.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty w ramach realizacji projektu HoReCa 
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, podstawę prawną przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. W sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie spowoduje niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania i jest w pełni dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.