piątek, 29 marca 2024

Oferta pracy na stanowisko analityka finansowego 29.03.2024

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU – BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR OFERT PRACY NA STANOWISKO – ANALITYKA KREDYTOWEGO /POŻYCZKOWEGO

Podstawa i warunki zatrudnienia: 

 1. Umowa o pracę na czas określony lub okres próbny  
 2. Praca w wymiarze pełnego etatu 
 3. Stanowisko: Analityk Kredytowy/ Pożyczkowy (Dział Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości)
 4. Zatrudnienie: przewidywane od maja 2024roku,
 5. Miejsce zatrudnienia: Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Sporządzanie pełnych analiz wniosków pożyczkowych, poręczeniowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z propozycją decyzji do Zarządu,
 • Sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych przedsięwzięć, w tym innowacyjnych,
 • Sporządzanie prognoz, w tym dla przedsiębiorców z sektora MSP,
 • Analiza sprawozdań finansowych oraz danych finansowych spółek utworzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Funduszu Zalążkowego BAT,
 • Kontrola, ewidencja i sprawozdawczość związana z udzielaniem pomocy publicznej,
 • Monitoring udzielonych instrumentów finansowych, 
 • Pozostały zakres prac zlecony z zakresu działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i sprawozdawczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, analiza finansowa, przedsiębiorczość i finanse przedsiębiorstw),
 • Doświadczenie zawodowe w analizie finansowej przedsiębiorstw, w tym szczególnie oczekiwane doświadczenie w analizie zdolności kredytowej/ pożyczkowej przedsiębiorstw z sektora MSP (mile widziane zaświadczenie, referencje potwierdzające doświadczenie),
 • Mile widziane doświadczenie w analizie wniosków z zakresu instrumentów finansowych z pomocą publiczną i sporządzania wniosków o dotacje, finansowanie unijne,
 • Znajomość aspektów prawnych, księgowych oraz podatkowych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w oparciu o KSH i wpis do CEiDG,
 • Umiejętność tworzenia sprawozdań finansowych, prognoz finansowych dla przedsięwzięć,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Excela,
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacja pracy,
 • Zaangażowanie, dokładność i skrupulatność w wykonywanej pracy,
 • Kreatywność i motywacja do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Prawo jazdy,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • List motywacyjny,
 • Życiorys/CV kandydata,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Ciekawą pracę w stabilnej instytucji otoczenia biznesu z ponad 30-letnim doświadczeniem,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole z perspektywą dalszego rozwoju,
 • Możliwość współuczestnictwa w realizacji nowych projektów w ramach działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości,
 • Pracę w komfortowych warunkach,
 • Parking dla pracowników
 • Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. 

Procedura rekrutacji: 

Procedura rekrutacji na stanowisko analityka finansowego będzie miała charakter 2- etapowy:

 • Etap pierwszy:   weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty aplikacyjne
 • Etap drugi:          rozmowa kwalifikacyjna
 • Etap trzeci:         praktyczna weryfikacja umiejętności wykonania analizy finansowej podmiotów  MŚP pod kątem udzielenia kredytu/pożyczki 

 

Nabór ofert pracy do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

 

Składanie ofert:

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko analityka kredytowego/pożyczkowego można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@arrsa.pl

lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

          Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   
          ul. 1 Dywizji Pancernej 45   
          43-300 Bielsko – Biała

lub złożyć osobiście na w/w podany adres w sekretariacie Biura Zarządu ARR S.A. (I piętro pok. 106 w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko – Analityka finansowego” 

 

ARR S.A. zastrzega, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane kandydatom. W załączeniu do oferty pracy konieczna jest klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydata do zatrudnienia.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Adres Biura: ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tel/fax: +48 (33) 816-91-62, email: biuro@arrsa.pl 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko analityka kredytowego/pożyczkowego, 
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, podstawę prawną przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. W sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. 
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej. 
6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem. 
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie spowoduje niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania i jest w pełni dobrowolne. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 

Bielsko-Biała, 28.03.2024 r.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.