piątek, 12 kwietnia 2024

Oferta pracy - Klaster Energii

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty do koordynacji opracowania Koncepcji Rozwoju Klastra Energii

OFERTA PRACY

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej 

ul. Cieszyńska 365

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalisty do koordynacji opracowania Koncepcji Rozwoju Klastra Energii

w wymiarze ½ etatu w ramach realizacji projektu 

wspófinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Osoba zatrudniona w Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej będzie odpowiedzialna za realizację zadania w zakresie koordynacji polegającej na pozyskiwaniu, agregacji i analizy niezbędnych danych związanych z opracowywaniem Koncepcji Rozwoju Klastra Energii.

Zadania i obowiązki pracownika na stanowisku specjalisty do koordynacji opracowania Koncepcji Rozwoju Klastra Energii:

 • pozyskiwanie od członków klastra, OSD/PSE i z innych dostępnych źródeł, danych niezbędnych do:

- zidentyfikowania posiadanych zasobów przez członków społeczności energetycznej,

- sporządzenia bilansu energetycznego,

- określenia elastyczności członków społeczności energetycznej,

- zidentyfikowania poziomu termomodernizacji obiektów należących do członków społeczności energetycznej,

- określenia wolnych mocy przyłączeniowych na obszarze działalności społeczności energetycznej,

- określenia emisyjności danych podmiotów,

- określenia jakości powietrza,

- oszacowania zmian generacji i zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną oraz nośniki energii,

- zidentyfikowania głównych problemów członków społeczności energetycznej,

- określenia inwestycji prowadzących do osiągnięcia założonego w modelu funkcjonowania społeczności energetycznej efektu,

 • operacyjna współpraca z członkami klastra oraz utrzymywanie z nimi bieżącej komunikacji,
 • prowadzenie działań informacyjnych dotyczących podejmowanych działań,
 • obsługa zgłoszeń telefonicznych i mailowych,
 • agregacja i analiza danych niezbędnych do opracowania Koncepcji Rozwoju Klastra Energii,
 • ścisła współpraca z zespołem klastrowym w zakresie tworzonych dokumentów strategicznych,
 • ścisła współpraca z firmą zewnętrzną opracowującą Koncepcję Rozwoju Klastra Energii,
 • prowadzenie statystyk i podsumowań z prowadzonych działań, 
 • przygotowywanie prezentacji dotyczących prowadzonych działań,
 • delegacje krajowe związane z realizacją projektów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane wyższe techniczne związane z sektorem energetycznym bądź odnawialnymi źródłami energii itp.),
 • staż pracy – co najmniej 3 lata na stanowisku, które wymagało samodzielnej organizacji pracy i podejmowania samodzielnych decyzji wg. ogólnego zakresu obowiązków oraz umiejętności sporządzania analiz, ekspertyz obejmujących sektor energetyki,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących społeczności energetycznych i zielonej energetyki,
 • znajomość w dziedzinie czystych, zielonych technologii energetycznych,
 • znajomość podstaw rynku bilansującego oraz systemów monitorowania i bilansowania energii,
 • umiejętność obsługi programów, w tym Microsoft Office 365 oraz urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania oczekiwane: 

 • praktyczna znajomość programów do prognozowania generacji w odnawialnych źródłach energii,
 • znajomość inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej,
 • znajomość inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między członkami klastra,
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole,
 • umiejętność wykonywania pracy zadaniowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność.

Warunki pracy i wynagrodzenia:

 • umowa o pracę na 1/2 etatu na czas określony
 • zatrudnienie przewidywane od maja 2024 roku 
 • stanowisko specjalisty
 • praca stacjonarna w biurze Klastra Energii w Bielsku-Białej
 • praca od poniedziałku do piątku oraz elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • dofinansowanie do opieki medycznej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia pracy 
 • parking dla pracowników

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy
 • referencje (mile widziane)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji: 

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach: 

 • pierwszy etap:        weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty 
 • drugi etap:              rozmowa kwalifikacyjna

Do udzielania dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji upoważniona jest Pani Elżbieta Szczerba, kontakt: tel. 33 816 -91-62, e-mail: eszczerba@arrsa.pl 

 

Dokumenty aplikacyjne można składać do 19.04.2024 r.

Dokumenty można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

43 - 382 Bielsko – Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, sekretariat Biura Zarządu w zamkniętej kopercie opisanej:

„Nabór specjalisty ds. koordynacji opracowania Koncepcji Rozwoju Klastra Energii” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: eszczerba@arrsa.pl

W załączeniu Klauzula informacyjna RODO.

 

Bielsko-Biała, 12.04.2024 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Adres Biura: ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tel/fax: +48 (33) 816-91-62, email: biuro@arrsa.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do koordynacji opracowania Koncepcji Rozwoju Klastra Energii.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, podstawę prawną przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. W sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie spowoduje niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania i jest w pełni dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.