flag plflag en

 

O projekte

Vedúci partner: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsku Biala (Regionálna rozvojová agentúra)
Partner projektu: Spolok Cechov Kysúc, Turzovka
Názov projektu: Turistickí partneri v Beskydoch
Prioritná os:
II. Sociálny a ekonomický rozvoj
Téma spolupráce: 1.Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
Hodnota príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 211 599,94 €

 

logos

 

Ciele projektu

Hlavný cieľ:

  • Zvýšenie turistickej atraktívnosti poľsko-slovenského pohraničia na území okresov Čadca, Námestovo (na slovenskej strane) a Tešínskeho, Žywieckého a Bielského (na poľskej stranej)

Špecifické ciele:

  • Propagácia cezhraničnej spolupráce
  • Organizácia spoločných cezhraničných aktivít v oblasti turistiky
  • Rozvoj nových turistických produktov

Opis projektu

Doterajšie skúsenosti ako aj prax ukazujú, že cezhraničná spolupráca v oblasti spoločného harmonizovaného rozvoja získala ďalšiu oporu v podobe začlenenia Poľska a Slovenska do Schengenského priestoru. V posledných rokoch vzrástla úroveň investícii v sektore turistiky v oblasti slovenského pohraničia, hlavne do lyžiarskej infraštruktúry. Na dôležitosti tak získavajú aktivity, ktoré môžu predĺžiť turistickú sezónu na mesiace jari a jesene. Investície do turistiky prebiehajú na obidvoch stranách hranice nezávisle, bez spoločnej vízie pre Beskydy. Jedným z hlavných cieľov projektu je pokúsiť sa zmeniť tento stav, nezávislé a konkurenčné aktivity na jednorodé, spoločné a skoordinované, realizované na obidvoch stranách hranice; začiatok tesnej spolupráce, vedúcej ku spoločným projektom a rozvoju Beskýd. Doplnením projektu je pilotná akcia, vypracovanie spoločnej slovensko-poľskej turistickej ponuky – Beskydského pasu, príprava spoločnej stratégie a plánu rozvoja a propagácie turistiky, a následne slovensko-poľská propagácia produktu na národných a medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu. Ďalším efektom projektu bude založenie slovensko-poľského združenia Beskydský pas, skladajúceho sa z podnikateľov a inštitúcii v oblasti turistiky s cieľom ďalšieho spoločného postupu.

Aktivity v rámci projektu sú rozdelené do 5 hlavných etáp

1. Etapa

Príprava projektu

2. Etapa

Riadenie projektu

3. Etapa

Analýza stavu, potenciálu turistického vybavenia a možnosti spolupráce

  • Vytvorenie regionálnych pracovných skupín pre vytvorenie metodológie, SWOT analýzy a miestnych rozvojových stratégii
  • Spoločná analýza aktuálneho stavu miestnych stratégií rozvoja turistiky v jednotlivých obciach, ktorých sa týka projekt, SWOT analýza vo vzťahu k potenciálu regiónov a ohrozeniam v rozvoji turizmu
  • Návrh a spustenie webovej stránky projektu

4. Etapa

Vypracovanie stratégie na identifikáciu turistických atrakcií v obciach, ktorých sa projekt týka

  • Vypracovanie cezhraničnej stratégie rozvoja turistiky a plánu úloh na dobu 5 rokov (v tom analýza miestnych turistických atrakcií, vypracovanie stratégie a medzinárodné školenie týkajúce sa tvorby stratégie)
  • Verejné konzultácie k stratégii
  • Stretnutia pre predstaviteľov turistického sektora – Beskydský pas, ako nový turistický produkt a s ním spojené výhody pre turistov

5. Etapa

Vypracovanie Beskydského pasu, propagačných materiálov a propagácia nového turistického produktu na veľtrhoch

  • Príprava pasu
  • Vypracovanie plánu a scenára prezentácii Beskydského pasu na veľtrhoch a výstavách
  • Záverečná konferencia pre zástupcov samospráv, miestnych a regionálnych orgánov, turistického sektora a miestnych spoločenstiev
  • Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu
  • Vyhotovenie informačných tabúľ pre obce, ktorých sa týka Beskydský pas
  • Finalizácia projektu a príprava záverečných prác pre Spoločný technický sekretariát a tlačová konferencia pre zástupcov médií spolu s prezentáciou výsledkov projektu

 


 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013

Globálny cieľ spoločnej stratégie je zintenzívniť poľsko-slovenskú spoluprácu partnerstva v záujme trvaloudržateľného rozvoja prihraničného regiónu.

Konkrétne ciele:

  • Rozvoj poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce v rámci zlepšenia podmienok cezhraničnej infraštruktúry k priestorovej integrácii, lepšej dostupnosti a atraktivite pre obyvateľov, investorov a turistov
  • Podpora poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce pre trvaloudržateľný sociálnoekonomický, ekologický a kultúrny rozvoj poľsko-slovenského cezhraničného regiónu
  • Podpora miestnych iniciatív a vybudovanie cezhraničných kontaktov prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách „ľudia ľuďom“

PROGRAMOVÉ ÚZEMIE

  • Na poľskej strane hranice – NUTS III (subregióny): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski a NUTS IV (okresy): oświęcimski (subregión krakowsko-tarnowski – NUTS III), pszczyński (subregión centrálny śląski (sliezsky) – NUTS III), rzeszowski a Rzeszów grodzki (subregión rzeszowsko-tarnobrzeski).
  • Na slovenskej strane hranice – NUTS III (regióny) Žilinský kraj a Prešovský kraj.

PROGRAMOVÉ PRIORITY

Prioritná os 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Hlavným cieľom priority je rozvoj spolupráce poľsko-slovenského partnerstva v rámci zlepšenia podmienok cezhraničnej infraštruktúry orientovanej k priestorovej integrácii, bezpečnosti, lepšej dostupnosti a atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov.

Operačné ciele priority:

  • Zlepšenie priamych spojení v oblasti dopravy a komunikácie medzi poľskou a slovenskou stranou prihraničného územia.
  • Zlepšenie podmienok ochrany infraštruktúry životného prostredia v prihraničnom území.
  • Zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry a podmienok v rámci ochrany voči prírodným katastrofám.
  • Využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
  • Rozvoj informačného spoločenstva.
  • Podpora priamych investícií do infraštruktúry v prihraničných oblastiach.
  • Podpora strategických projektov.

Oblasť podpory 1.1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra

Indikatívny zoznam aktivít:

  • Zlepšenie priameho prepojenia medzi slovenskou a poľskou stranou v pohraničí,
  • Zlepšenie dostupnosti konkrétneho územia pre ekonomické a turistické ciele,
  • Rozvoj a modernozácia infraštruktúry, zjednodušujúcej prekročenie hraníc, tj. modernizácia a výstavba miestnych komunikácií vedúcich k hraniciam a modernizácia a adaptácia budov na hraničných priechodoch, ktoré budú musieť byť prispôsobené novým funkciám
  • Príprava spoločných plánov, programov a štúdií pre rozvoj dopravnej a komunikačnej infraštruktúry,
  • Aktivity, súvisiace so zlepšením bezpečnosti, v tom bezpečnosti cestnej dopravy,prostredníctvom spolupráce záchranných zložiek a zložiek zabezpečujúcich verejný poriadok,
  • Infraštrukturálne aktivity, s cieľom rozšírenia telekomunikačných sietí, slúžiacich rozvoju informatizácie spoločnosti,so zohľadnením moderných riešení (Internet).

Oblasť podpory 1.2: Infraštruktúra životného prostredia

Indikatívny zoznam aktivít:

  • Budovanie cezhraničnej infraštruktúry regionálneho a miestneho významu, za účelom zlepšenia priamych spojení medzi poľskou a slovenskou stranou hranice.
  • Rozvoj systémov pre zlepšenie kvality a efektivity verejnej dopravy a multimodálnej dopravy zahŕňajúce „mäkké“ aktivity týkajúce sa informácií a komunikácie, napr. spolupráca pri tvorbe cestovných grafikonov.
  • Investície zabezpečujúce dostupnosť a kvalitu regionálnych a miestnych ciest, cykloturistických tratí, regionálnych a miestnych vnútrozemských vodných ciest v prihraničnom území.
  • Spoločné plánovanie a lepší manažment dopravných služieb v prihraničnom území.
  • Budovanie cezhraničnej infraštruktúry v oblasti životného prostredia, na ochranu prírody, prírodných zdrojov, obnovite ľnej energie a systémov na zlepšenie kvality týchto energií.
  • Rozvoj spoločných systémov na ochranu obyvateľstva pred prírodnými katastrofami.
  • Spoločné plánovanie a lepší manažment environmentálnych služieb v prihraničnom území.

Prioritná os 2: Socio-ekonomický rozvoj

Hlavným cieľom priority je podporovať poľsko-slovenskú partnerskú spoluprácu pre udržateľný socio-ekonomický, environmentálny a kultúrny rozvoj poľsko-slovenského prihraničného regiónu.

Operačné ciele priority:

  • Nárast turistickej atraktívnosti v prihraničnom regióne.
  • Zachovanie regionálneho kultúrneho dedičstva.
  • Ochrana prírodnej biodiverzity.
  • Vytváranie tematických sietí partnerskej spolupráce a tematických klastrov.
  • Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelania.
  • Nárast využitia informačných a telekomunikačných technológií.

Oblasť podpory 2.1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu

Spoločné zámery realizované v rámci tejto témy by mali byť zamerané na rozvoj turistickej infraštruktúry.Veľký dôraz sa bude klásť na investície, súvisiace s rozvojom existujúcich a potenciálnych kúpeľných atrakcií. Zlepšenie situácie v tejto oblasti by mohlo mať vplyv aj na zníženie problému marginalizácie, vyplývajúci z nezamestnanosti.

Dôležité oblasti v rámci tejto témy, kde sa budú koncentrovať konkrétne aktivity sú:

  • Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie,
  • Výučba cudzích jazykov: poľského a slovenského,
  • Výmena informácií a údajov pre potreby rozvoja cezhraničnej turistiky,
  • Rozvoj eko- a agroturistiky,
  • Produkty regionálnej turistiky.

Oblasť podpory 2.2: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva

V rámci tejto témy sa predpokladá spolupráca v oblasti realizácie spoločných úloh, ktorých cieľom bude spoločná ochrana rôznych druhov rastlín a zvierat,a tiež príprava spoločných programov ochrany prírody a kultúrneho a historického dedičstva

Oblasť podpory 2.3: Vytváranie sietí

Siete vytvorené v rámci tohto opatrenia budú tématickými sieťami, ktoré sa budú okrem iného týkať hospodárskej spolupráce, vzdelávania, kultúry a tiež spolupráce v oblasti bezpečnosti na oboch stranách hranice. Tematické siete budú navyše zamerané na zlepšenie potenciálu cezhraničnej oblasti v rámci výskumu a rozvoja inovácií, čo znamená že v rámci oblasti podpory 3 je podporovaná spolupráca medzi univerzitami, vedeckými inštitúciami, výskumnými centrami, inštitúciami podnikateľského prostredia a podnikateľskými organizáciami.

Indikatívny zoznam aktivít:

  • Podpora rozvoja spolupráce sietí politických, ekonomických a civilných účastníkov, ktorí sa budú zaoberať individuálnymi tematickými aktivitami v podporovaných oblastiach.
  • Rozvoj spoločných vzdelávacích služieb.
  • Rozvoj spoločných systémov pracovného trhu a sociálnych služieb.
  • Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi podnikmi, inštitúciami zaoberajúcimi sa výskumom a vývojom.
  • Podpora cezhraničného rozvoja priemyselných aktivít a klastrov.
  • Podpora rozvoja nových produktov a lepšieho riadenia v oblasti turizmu, kultúry a tradičných remesiel.
  • Investície do cezhraničnej turistickej infraštruktúry.
  • Organizovanie spoločných cezhraničných podujatí v oblasti turizmu a kultúry.
  • Investície spojené s ochranou prírodného dedičstva.
  • Podpora vytvorenia spoločných kultúrnych, turistických a tradičných remeselných produktov.
  • Podpora spoločného záchranného systému.
  • Rozvoj a realizácia spoločných elektronických služieb (e-služieb).

Prioritná os 3: Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)

Hlavným cieľom priority je propagovať miestne iniciatívy a vytvoriť cezhraničné kontakty prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách „ľudia – ľuďom“.

Operačné ciele priority:

  • Zakladanie a posilnenie priamych kontaktov medzi komunitami Poľskej a Slovenskej republiky v prihraničnom regióne.
  • Vytvorenie základu pre ďalšie projekty do budúcnosti.

Indikatívny zoznam aktivít:

  • Posilňovanie vzájomnej spolupráce.
  • Obnova a zachovanie regionálnych kultúrnych tradícií.
  • Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelania.
  • Rozvoj spoločných cezhraničných podujatí v oblasti vzdelania, športu a kultúry.
  • Podpora vytvorenia spoločných kultúrnych, turistických a tradičných remeselných produktov.
  • Podpora malých projektov infraštruktúry.

Prioritná os 4: Technická asistencia

Hlavným cieľom priority je zabezpečiť realizáciu, riadenie, propagáciu, monitorovanie a kontrolu programu.

Operačné ciele priority:

  • Podpora riadenia.
  • Realizácia programu.
  • Kontrola programu.
  • Propagácia programu.
  • Monitorovanie programu.
  • Hodnotenie programu.

Indikatívny zoznam aktivít:

  • Príprava dokumentov na výber projektu, ich prerokovanie a priebežný monitoring.
  • Administrácia programu.
  • Príprava stretnutí Monitorovacieho výboru/subvýboru.
  • Overenie a kontrola prác na mieste realizácie.
  • Vedenie monitorovacieho systému vytvoreného pre programové riadenie, priebežný monitoring a hodnotenie.
  • Konzultácie so žiadateľmi počas prípravy projektu.
  • Poskytovanie informácií a publikácie v súlade s článkom 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
  • Školenie pre implementačné štruktúry.
  • Hodnotenie programu.
  • Účasť na stretnutiach organizovaných v rámci programu INTERACT II.
  • Prvostupňová kontrola na poľskej a slovenskej strane.

ROZPOČET

Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinancovaný partnermi a národnými účastníkmi. Spoločný rozpočet programu na roky 2007-2013 je 185 185 603 EUR, v tom prostriedky ERDF sú 157 407 763 EUR. Výška národného financovania z verejných zdrojov SR je 27 777 840 EUR.

Miera spolufinancovania projektov:

Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF môžu slovenskí partneri získať spolufinancovanie do 85% oprávnených nákladov projektu.Prostriedky ERDF budú prijímateľom refundované.

POTENCIÁLNI PRÍJEMCOVIA

Potenciálni príjemcovia:

  • samosprávne jednotky a ich zväzy a asociácie
  • štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom
    poskytovania verejných služieb
  • mimovládne neziskové organizácie
  • Európske zoskupenia teritoriálnej spolupráce.

 


 

PARTNERI

Spolok Cechov Kysúc

sck

 Cieľom združenia je:

  • združovať zástupcov rôznych profesií a podnikateľských odvetví
  • podporovať a propagovať všetky aktivty, súvisiacieh s podporou a činnosťou zástupcov malého a stredného podnikania v regióne Kysúc
  • zhromažďovať aktuálne informácie o možnostiach získania podpory z prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ pre podnikateľov z regiónu Kysúc
  • získavať a poskytovať svojim členom aktuálne informácie z oblasti daňovej, právnej, colnej a inej, potrebnej pri výkone podnikateľskej činnosti
  • organizovať stretnutia, semináre, workshopy a iné podujatia k problematike malého a stredného podnikania
  • spolupracovať s existujúcimi organizáciami na miestnej úrovni, ktoré sa zaoberajú podporou podnikania v regióne Kysúc
  • spolupracovať v prípade spoločných projektov s miestnou samosprávou a štátnou správou v regióne Kysúc
  • napomáhať svojou činnosťou k rozvoju sektora malého a stredného podnikania v regióne Kysúc
  • reprezentovať záujmy svojich členov navonok

 

Agencja Rozwoju Regionalnego (Regionálna rozvojová agentúra)

arr

Hlavným cieľom agentúry je iniciovať, organizovať a podporovať rozvoj južného subregiónu Sliezskeho vojvodstva a jeho propagácia doma i v zahraničí. Tieto ciele agentúra realizuje z prostriedkov akcionárov, prostriedkov získaných z vlastnej činnosti a iných foriem finančnej podpory, vrátane podporných fondov EÚ.

Rozsah služieb, ktoré ponúka agentúra:

  • Propagácia regiónu a jeho ekonomického potenciálu.
  • Komplexná pomoc pre malé a stredné firmy v rámci štátneho systému služieb pre MsP, štátneho systému inovácii vrátane technického poradenstva, organizačného poradenstva, ekonomicko-finančného a právneho poradenstva, marketing, organizovanie školení a seminárov.
  • Činnosť súvisiaca so získavaním finančných prostriedkov z Európskej únie.
  • Poradenstvo.
  • Školenia.
  • Realizácia medzinárodných projektov v rámci Európskej teritoriálnej spolupráce, FP7 a CIP.
  • Správa nehnuteľností, vlastných aj nadobudnutých.

 


 

AKTIVITY

  • Spoločná analýza aktuálneho stavu miestnych stratégií rozvoja turistiky v jednotlivých obciach, ktorých sa týka projekt, SWOT analýza vo vzťahu k potenciálu regiónov a ohrozeniam v rozvoji turizmu, samostatná pre slovenskú aj poľskú stranu
 
 
  • Vypracovanie cezhraničnej stratégie rozvoja turistiky a plánu úloh na dobu 5 rokov pre slovensko-poľské pohraničie.
 
 
 
 
 
 
  • Vypracovanie koncepcie nového turistického produktu – Beskydského pasu.
 
pass sk
 
 
  • Propagácia projektu: výroba Beskydského pasu, propagačného folderu a DVD filmu.
  • Tlačová konferencia pre zástupcov médií spolu s prezentáciou výsledkov projektu

 

BULLETIN