KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informujemy, iż:

 • I. ADMINISTRATOR DANYCH.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Adres Biura: ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała. 
  Tel/fax: +48 (33) 816-91-62
  e-mail: biuro@arrsa.pl

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan uzyskać informacje w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej biuro@arrsa.pl, pisząc tradycyjnie na adres siedziby Administratora lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.
   
 • II. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych, doradczych, finansowych i informacyjnych w ramach projektów realizowanych przez Administratora i wykonywanych komercyjnie, oraz w związku z wynajmem powierzchni i lokali.

  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKAJĄCA Z RODO:
  1) Wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
  2) Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień i szczególnych praw, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa,
  3) Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej,
  4) Ochrona Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej,
  5) Podjęcie działań zgodnie z wyrażona przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
   
 • III. KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

  Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od realizowanego działania.
   
 • IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.
   
 • V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa.
   
 • VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

  Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo:
  1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2) sprostowania swoich danych osobowych,
  3) usunięcia swoich danych osobowych,
  4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
  5) przenoszenia swoich danych osobowych, 
  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
   
 • VII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.

  Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
  do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   
 • VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

  W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 • IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy lub być w pełni dobrowolne. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych, a:
  1) będzie istniał obowiązek ustawowy – Administrator nie będzie mógł zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2) podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub będzie stanowić wymóg umowny – Administrator nie będzie mógł zawrzeć takiej umowy lub zrealizować jej postanowień.
  3) podanie danych będzie dobrowolne – Administrator nie będzie mógł podjąć i zrealizować określonych działań.
   
 • X. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe są zbierane bezpośrednio lub pozyskiwane w sposób inny, w zależności od realizowanego działania.
   
 • XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

  Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.