poniedziałek, 10 lipca 2023

Nowe regulacje dla klastrów energii

Nowela ustanawia zasady zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii

Nowela ustanawia zasady zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii, tworzy rejestr klastrów energii oraz określa zasady ich funkcjonowania, ponadto określa wymagania, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń (wymagania w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej mocy magazynów energii na określonym w ustawie poziomie, a także wymóg, aby co najmniej 30%, zaś od dnia 1 stycznia 2027 r. co najmniej 50%, energii wytwarzanej w klastrze energii pochodziło z OZE).

Podstawowy mechanizm preferencji dla klastrów energii będzie obejmował zwolnienia z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z OZE przez członków klastra energii i pobranej przez członków klastra energii dla każdej godziny okresu rozliczeniowego. Mechanizm będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2029 r. i będzie uzależniony od wykazania spełnienia warunków wskazanych w ustawie.

Jednocześnie, dla członków klastrów energii, które wykażą wyższy poziom zużycia własnego, tj. powyżej 60%, jest przewidziany dodatkowy instrument wsparcia obejmujący upust od zmiennych składników taryfy dystrybucyjnej, tj. składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej.

Pełniejsza informacja w serwisie  klastry.org.pl