Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na opracowanie cyfrowej mapy Filmowego Dziedzictwa Kulturowego dla potrzeb projektu pn. „GreenFilmTourism”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Termin składania ofert do 4 sierpnia 2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacje o złożonych ofertach.

Pytania i wyjaśnienia nr 1

Ogłoszenie zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności - LINK 

W załączniu:

  1. Zaproszenie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 - Szczegółowa specyfikacja
  3. Załącznik nr 2 - Wzór oferty
  4. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
  5. Załącznik nr 4 - Wykaz osób
  6. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO
  7. Szkic strony