Spr. 28/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/Ekspertów  do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia działania pilotażowego testującego nowe zastosowanie ISOBUS.

Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane dla potrzeb projektu pn. „ Transfarm 4.0” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Oferty można składać do 03.08.2021r. do godz. 12.00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
  3. Wzór formularza oferty- Załącznik nr 2
  4. Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3