Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na stworzenie platformy internetowej – cyfrowej skarbnicy natury dla potrzeb mikroprojektu pn. „Digital Nature”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 10 czerwca 2021 r.

 

W załączeniu :

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczno-funkcjonalne
  3. Wykaz pomników przyrody
  4. Wzór formularza oferty

 

Odpowiedź na pytania 01-06-2021

Odpowiedź na pytania II 08-06-2021

Odpowiedź na pytania III 08-06-2021