Spr. 39/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie ewidencji i charakterystyki pomników przyrody dla potrzeb mikroprojektu pn. Digital Nature”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Termin składania ofert do 1 lutego 2021.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o złożonych ofertach

 

 

W załączeniu:

Zaproszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi