Spr. 36/2020

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb realizacji projektu pnGreen Film Tourism współfinasowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oferty można składać do 29 grudnia 2020r. do godz.12.00

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o ocenie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty