Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie Studium wykonalności wraz z pracami projektowymi dla przebudowy i rozbudowy obiektu tzw. „kortów" przy ul. Partyzantów w Bielsku- Białej na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
W załączeniu treść ogłoszenia o zamówieniu.

Termin złożenia oferty 3.02.2020 do godz.13.00

Zaproszenie

Wyjaśnienie do otrzymanych zapytań 30.01.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty