Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej sporządzenia raportów finansowych z realizacji mikroprojektu pn. „AKTYWNY I KREATYWNY SENIOR NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania