Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Biuro Zarządu, II p.
ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała

do dnia 30.09.2014 roku

z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014"

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania: kwestionariusz informacyjny do sporządzenia oferty