CULTURECOVERY jako projekt dąży do zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie i promocję ekomuzeów i wspieranie działalności lokalnego biznesu operującego w terenach akcji pilotażowych, a dzięki temu również do wzmocnienia lokalnej gospodarki. W centrum uwagi projektu leżą tradycje, lokalne rzemiosło, środowisko i turystyka, na bazie których tworzone są ekomuzea.

Ekomuzeum to obszar i jego elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne, w tym krajobraz i obiekty, folklor, radycje, obyczaje, język lub dialekt i wiele innych, przy czym turyści angażowani są w procesy zachodzące w ekomuzeach np. poprzez ścieżki edukacyjne, warsztaty lokalnego rzemiosła, zajęcia sportowe, podczas których poznają okolicę i jej specyfikę.

Poprzez serię lokalnych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń wizyt studyjnych i analiz oraz w oparciu o wypracowane w ramach projektu strategie projekt zmierza do osiągnięcia następujących rezultatów: przyjęcia specyficznych strategii zachowania, poprawy i promocji niematerialnego dziedzictwa, modernizacji istniejących modeli zarządzania ekomuzeum i podniesienia poziomu umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum w tym zakresie, zwiększenia jakościowego i ilościowego korzystania z dziedzictwa niematerialnego.

W oczekiwaniu na zakończenie złożonej procedury administracyjnej przez Wspólny Sekretariat programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Agencja podjęła już pracę i kontynuuje działania Fundacji MiLA z Krakowa , która musiała wycofać się z projektowego konsorcjum. Rolą Agencji jest przede wszystkim wsparcie zarządzania ekomuzeami oraz akcji edukacyjnej w wybranych szkołach. Dla akcji pilotażowej na terenie Polski wybrane zostały dwa ekomuzea: Dolina Karpia, gdzie zrealizowana została już część działań zaplanowanych w projekcie oraz Żabi Kraj, gdzie będą replikowane już zrealizowane działania dostosowane do lokalnej specyfiki.

Zakończenie projektu to czerwiec 2020.

Partnerzy projektu:

- Gmina Cervia (Włochy) – lider projektu - http://www.comunecervia.it

- Agencja Rozwoju Wsi w Styrii (Austria) - https://www.landentwicklung-steiermark.at

- Stowarzyszenie Dom Ekomuzeum w Batanie (Chorwacja) - http://www.batana.org/

- Gmina Moscenicka Draga (Chorwacja) - http://www.moscenicka-draga.hr

- Gmina Pivka (Słowenia) - https://www.pivka.si

- Agencja Koordynacji Rozwoju Jeziora Balaton (Węgry) - http://www.balatonregion.hu

- Spółka non-profit ds. Rozwoju Jeziora Velencei (Węgry) - https://velenceitohajozas.hu

- Konsorcjum DELTA 2000 (Włochy) - http://www.deltaduemila.net

Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html

 

W ramach projektu opracowano między innymi Księgę Aktywności dla dzieci, która opisuje ekomuzea objęte projektem CULTURECOVERY, ofertę Ekomuzeum Żabi Kraj oraz Quest na terenie Gminy Strumień:

- Księga Aktywności CULTURECOVERY w języku polskim: Księga Aktywności CULTURECOVERY

- Ekomuzeum Żabi Kraj - opis: Ekomuzeum Żabi Kraj

- Quest gminy Strumień: Quest Gminy Strumień

- notatka prasowa nt. projektu CULTURECOVERY: Notatka - projekt CULTURECOVERY

- partnerstwo publiczno-prywatne: Deklaracja dla wsparcia promowania i włączenia innowacyjnej oferty niematerialnego dziedzictwa kulturowego do oferty turystycznej

- Końcowa publikacja projektu CULTURECOVERY w jezyku angielskim  - podsumownaie projektu, prezentacja partnerów, osiągnięć, akcji pilotażowych oraz wniosków: Przekierowanie na stronę oficjalną projektu CULTURECOVERY (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html)

 

Projekt CULTURECOVERY jest współfinansowany przez program Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

CULTURECOVERY for Combinations