Partnerzy projektu "Empowering Participatory Budget in the Baltic Sea Region" (EmPaci) prezentują oparte na dowodach, udane doświadczenia z budżetowania partycypacyjnego (PB) na całym świecie - Participatory Budgeting Blueprint Guidebook. Przewodnik ten został przygotowany przez naukowców z Uniwersytetu w Kłajpedzie w ścisłej współpracy z kolegami z Uniwersytetu w Rostoku.

PB Blueprint Guidebook jest wyjątkowy, ponieważ analizuje udane inicjatywy budżetu partycypacyjnego z regionu Morza Bałtyckiego i spoza niego, a także bada istniejące podejścia do budżetu partycypacyjnego w innych krajach i przedstawia najlepsze praktyki. Przedstawiono udane przypadki PB z Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Francji, Kanady, Chin, Islandii i Brazylii. Przykłady zawarte w przewodniku mogą być wspaniałym prognostykiem i inspiracją dla przedstawicieli samorządów lokalnych do przyszłych inicjatyw PB, ponieważ podkreślają one specyficzne cechy, zasady projektowania i innowacyjne pomysły, które czynią wybrane przypadki PB inspirującymi.

Każdy przypadek jest krótko scharakteryzowany przez faktografię dotyczącą gminy, PB i jej podstawowej struktury oraz krótkiej historii. Celem nie było dostarczenie szczegółowego opisu, lecz najważniejszych faktów. Przedstawiono również wskazówki, gdzie można znaleźć dalsze i bardziej szczegółowe informacje. Opisowi samego przypadku przyświecają następujące pytania:

(1) Jaki konkretny problem rozwiązuje przypadek PB?
(2) Jakie pomysły i zasady projektowe czynią przypadek PB innowacyjnym lub udanym w porównaniu z innymi?
(3) Jakie mogą być potencjalne wyzwania związane z przyjęciem podejścia przyjętego w tym przypadku PB?

Ponieważ wymagania i możliwości projektowe zależą w dużym stopniu od wielkości gminy, przypadki przedstawione w niniejszym dokumencie są uporządkowane według wielkości gmin pod względem liczby mieszkańców. W związku z tym, ustalono następujące kategorie wielkości:

● Gminy małe - do 100 000 mieszkańców,
● Gminy średniej wielkości - 100 000 - 250 000 mieszkańców,
● Gminy duże - 250 000 - 1 mln mieszkańców,
● Duże miasta - powyżej 1 mln mieszkańców.

Poradnik odzwierciedla przypadki, z którymi zetknął się cały zespół projektu EmPaci podczas badań nad rozwojem własnych projektów PB.

Budżet partycypacyjny jest procesem demokratycznego podejmowania decyzji, w którym zwykli ludzie biorą udział w przygotowywaniu i uchwalaniu budżetu miejskiego lub publicznego. W BSR tylko kilka gmin stosuje proces PB w sposób regularny. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w rozwijaniu PB, proszę skontaktować się z krajowym lub najbliższym partnerem EmPaci.

Śledź naszą stronę internetową www.empaci.eu, aby dowiedzieć się więcej o projekcie i najnowszych wynikach lub kontach społecznościowych partnerów krajowych zaangażowanych w projekt.

Obrazek 4