Ze względu na pandemię COIVID-19 i związane z nią ograniczenia 5 spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu Innova-Fi odbyło się w trybie on-line. W prace LSG zaangażowała się nowa instytucja - Śląski Fundusz Rozwoju (ŚFR). Jest to podmiot - spółka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - zajmujący się inwestycjami kapitałowymi na poziomie regionalnym. Z uwagi na fakt, że w spotkaniu wzięli udział nowi przedstawiciele, na początku zaprezentowano koncepcję projektu Innova-Fi.

Przedstawiona została również koncepcja Planu Działania, a wcześniej przedstawione akcje zostały szczegółowo omówione:

(1) wejścia kapitałowe jako alternatywa dla finansowania innowacyjnego i obarczonego wysokim ryzykiem biznesu;

(2) Usługi wsparcia pozafinansowego dla firm, które chcą skorzystać z instrumentów finansowych (zarówno działanie (1) jak i (2) przygotowane zgodnie z dobrymi praktykami przygotowanymi przez partnerów z Portugalii i Litwy);

(3) Zaangażowanie kapitału prywatnego jako współinwestycji w instrumenty finansowe finansowane ze środków publicznych - sieci aniołów biznesu i crowdfunding (na podstawie doświadczeń, którymi podzielił się partner z Litwy).

W trakcie dyskusji zarówno IZ jak i SDF zgodziły się, że brakuje wartościowych programów mentoringowych dla osób, które chcą korzystać z instrumentów finansowych. Ponadto, promocja tego rodzaju wsparcia finansowego powinna być bardziej widoczna, szczególnie w zakresie pozyskiwania kapitału prywatnego. Uzgodniono również dalszą współpracę zarówno w zakresie tworzenia planów działania, jak i upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk na temat instrumentów finansowych.

Podsumowując przebieg spotkania, można wskazać następujące punkty:

1) Przeprowadzono konsultacje wzoru planu działania z nowymi przedstawicielami LSG – Śląskim Funduszem Rozwoju

2) szeroko opisano uzgodnione na poprzednim spotkaniu projekty działań do podjęcia

3) Zaprezentowano dobre praktyki wskazane w ramach partnerstwa Innova-Fi z Portugalii i Litwy oraz przykładowe case studies do naśladowania w zakresie tworzenia ostatecznej wersji polskich działań

4) Zawarto porozumienie o dalszej współpracy pomiędzy trzema uczestniczącymi instytucjami – Agencją Rozwoju Regionalnego, Instytucją Zarządzającą oraz Śląskim Funduszem Rozwoju

5) Rozważono pytania otwarte dotyczące innych możliwych działań

6) Najbardziej dyskutowany był temat wsparcia mentorskiego i promocyjnego w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych do finansowania innowacji oraz pozyskiwania kapitału prywatnego, który został wskazany jako najważniejszy do podjęcia

7) przedstawiciele IZ i ŚFR zostali zaproszeni do udziału w kolejnej Wymianie Doświadczeń, która będzie organizowana przez ARRSA w I kwartale 2021 r. (decyzja o formule wydarzenia zostanie potwierdzona w zależności od pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń)

 

LSG 03.12.2020