31 maja 2019 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, które celem było przedstawienie projektu Innova-Fi.

31 maja 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Głównych Interesariuszy w regionie w ramach projektu Innova-Fi. Celem spotkania było przedstawienie projektu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, która dysponuje alokacją z EFRR na instrumenty finansowe.
W ramach projektu Innova-Fi utworzony zostanie regionalny plan działań w zakresie poprawy jakości i dostępności innowacyjnych instrumentów finansowych dla przedsiębiorców. Podczas spotkania ustalono, że powstały dokument może stać się rekomendacją dla Instytucji Zarządzającej w procesie programowania instrumentów finansowych w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.
Patrycja Węgrzyn, reprezentująca ARRSA podczas spotkania przedstawiła również dotychczasowe rezultaty projekty, takie jak studium przypadku wykorzystania instrumentów finansowych w innych krajach oraz konkluzje z odbytych do tej pory spotkań zagranicznych. Zaproszono również przedstawicieli IZ RPO WSL do udziału w następnym spotkaniu, które odbywać się będzie już w lipcu w Wilnie.
Przedstawiono także narzędzie do zbierania danych na temat instrumentów finansowych w regionie stworzone na potrzeby projektu. Zebrane dane oraz wnioski i porównania sformułowane na poziomie partnerstwa również będą zaprezentowane zespołowi zajmującego się instrumentami finansowymi w ramach IZ RPO WSL.