logoAgro

Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego skierowana jest do przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub KRS.

 

Celem usługi jest trwałe wyposażenie przedsiębiorców w kompetencje oraz instrumenty, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, pozwalające na samodzielne rozpoznawanie zmieniających się potrzeb rynkowych oraz przygotowanie i wdrażanie działań poprawiających pozycję rynkową firmy.

Zakres przedmiotowy usługi systemowej składa się z czterech etapów:

Etap I: analiza sytuacji rynkowej firmy (audyt marketingowy), która polega na szczegółowej analizie sytuacji rynkowej Klienta. Stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa;

Etap II: doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, które polega na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa, którego rezultatem jest opracowany plan marketingowy oraz 5 wykonawczych programów marketingowych zapisanych w formie praktycznych działań. Plan marketingowy jest opracowywany przez doradcę na podstawie przeprowadzonego w Etapie I audytu;

Etap III: asysta we wdrażaniu planu marketingowego, która polega na wsparciu doradczym Klienta w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II;

Etap IV: szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

 

Koszt usługi tj. 9.095 zł w 70% finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowi dla firm pomoc de minimis. Pozostałe 30% + VAT stanowi koszt własny przedsiębiorcy.

Kontakt:

Elżbieta Szczerba - Kierownik Projektu - tel. 33 816 91 62   e-mail:

Paulina Daczkowska - Konsultant - tel. 33 816 91 62  e-mail:

 

agro