Turystyczni partnerzy w Beskidach  flag sk flag en

 

O projekcie

Partner Wiodący: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
Partner projektu: Spolok Cechov Kysuc, Turzovka
Nazwa projektu: Turystyczni Partnerzy w Beskidach
Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy
Temat współpracy 2.1.: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 211 599,94 €

 

logos

 

Cele projektu

Cel ogólny:

 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej przygranicza polsko-słowackiego na obszarze powiatów Cadca, Namestovo (po stronie słowackiej) oraz powiatów cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego (po stronie polskiej)

Cele szczegółowe:

 • promowanie współpracy transgranicznej,
 • organizacja wspólnych transgranicznych działań w zakresie turystyki
 • rozwój nowych produktów turystycznych

Opis projektu

Dotychczasowe doświadczenia oraz praktyka wskazują, że transgraniczna współpraca w zakresie wspólnego, zharmonizowanego rozwoju uzyskała dodatkowe wsparcie w postaci włączenia Polski i Słowacji do Strefy Schengen. Ostatnie lata wskazują na wzrost poziomu inwestycji w sektorze turystycznym na terenie przygranicznym Słowacji, głównie w infrastrukturę narciarską. Znaczenia nabierają więc działania mające doprowadzić do przedłużenia sezonu turystycznego na okresy wiosny oraz jesieni. Inwestycje w strukturę turystyczną prowadzone są po bu stronach granicy niezależnie, bez wspólnej wizji dla Beskidów. Jednym z głównych celów projektu jest próba zmiany tego stanu, zmiany niezależnych i konkurencyjnych działań, na jednolite, spójne i skoordynowane, realizowane po obu stronach granicy; rozpoczęcie ścisłej współpracy prowadzącej do wspólnych projektów oraz rozwoju Beskidów. Uzupełnieniem projektu jest akcja pilotażowa, mająca na celu opracowanie wspólnej słowacko-polskiej oferty turystycznej (Paszportu Beskidzkiego), przygotowanie wspólnej strategii oraz planu rozwoju i promocji turystyki, a w końcu polsko-słowacką promocję produktu na krajowych i międzynarodowych targach turystycznych. Dodatkowym efektem projektu stanie się powołanie słowacko-polskiego Stowarzyszenia Paszport Beskidzki skupiającego przedsiębiorców i instytucje sektora turystyki w celu podejmowania dalszych wspólnych działań.

Działania w projekcie podzielone są na 5 głównych etapów

Etap 1

Przygotowanie projektu

Etap 2

Zarządzanie projektem

Etap 3

Analiza stanu obecnego, potencjału bazy turystycznej oraz możliwości współpracy

 • Powołanie regionalnych grup roboczych do opracowania metodologii badawczej, analizy SWOT oraz lokalnych strategii rozwoju
 • Analiza wspólna stanu aktualnego lokalnych strategii rozwoju turystyki w poszczególnych gminach objętych projektem oraz analiza SWOT wykonana w odniesieniu do potencjału regionów oraz zagrożeń w rozwoju turystyki
 • Projekt i uruchomienie strony internetowej projektu

Etap 4

Opracowanie strategii oraz identyfikacja atrakcji turystycznych w gminach objętych projektem

 • Opracowanie Transgranicznej Strategii Rozwoju Turystyki oraz Planu Działań na okres 5 lat (w tym analiza lokalnych atrakcji turystycznych, opracowanie strategii oraz międzynarodowa sesja szkoleniowa dotycząca budowania strategii)
 • Publiczna konsultacja Strategii
 • Spotkanie dla przedstawicieli sektora turystycznego – nowy produkt turystyczny Paszport Beskidzki i związane z nim bonifikaty dla turystów

Etap 5

Opracowanie Paszportu Beskidzkiego, materiałów promocyjnych oraz promocja nowego produktu turystycznego na targach

 • Przygotowanie Paszportu
 • Opracowanie planu i scenariusza prezentacji Paszportu Beskidzkiego na targach i wystawach
 • Konferencja finałowa projektu dla przedstawicieli samorządów, władz lokalnych i regionalnych, sektora turystycznego oraz społeczności lokalnych
 • Uczestnictwo w Targach Turystycznych
 • Wykonanie tablic informacyjnych dla obiektów objętych Paszportem Beskidzkim
 • Finalizacja projektu oraz przygotowanie Raportów Finalnych dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Konferencja Prasowa dla przedstawicieli mediów wraz z prezentacja osiągnięć projektu

 


 

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

Głównym celem programu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

Cele szczegółowe:

 • wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
 • promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym,
 • promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

 • Polska – 3 podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz 4 powiaty (NUTS IV): pszczyński (w podregionie centralnym śląskim), oświęcimski (w podregionie krakowsko-tarnowskim), rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim). W powiatach: pszczyńskim, oświęcimskim, rzeszowskim, grodzkim - Rzeszów będą realizowane projekty zgodnie z art. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr 1080/2006 dopuszczającym możliwość przyznania do 20% budżetu programu dla obszarów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia.
 • Słowacja – 2 regiony (kraje) graniczne (NUTS III): Žilinský, Prešovský.

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury trans granicznej

Głównym celem priorytetu jest rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, ukierunkowanej na integrację przestrzenną, bezpieczeństwo, lepszy dostęp do atrakcji dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Cele operacyjne priorytetu:

 • Usprawnienie połączeń bezpośrednich w ramach transportu i komunikacji w regionie polsko-słowackiego pogranicza,
 • Ulepszenie stanu infrastruktury ochrony środowiska na terenach przygranicznych,
 • Ulepszenie stanu infrastruktury transgranicznej w zakresie zabezpieczeń przed katastrofami naturalnymi,
 • Utylizacja odnawialnych źródeł energii,
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • Wsparcie inwestycji bezpośrednich infrastruktury terenów przygranicznych,
 • Wsparcie projektów strategicznych.

Temat współpracy 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa

Możliwe kategorie działań:

 • poprawa bezpośrednich połączeń między słowacką i polską stroną obszaru pogranicza,
 • poprawa dostępności konkretnego terenu do celów gospodarczych i turystycznych,
 • rozwój i modernizacja infrastruktury ułatwiającej przekraczanie granic, tj. modernizacja i budowa dróg lokalnych prowadzących do granicy oraz modernizacja i dostosowanie budynków na przejściach granicznych, które będę musiały być dostosowane do nowych funkcji przejść granicznych.
 • przygotowanie wspólnych planów, programów i studiów na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacyjnej,
 • prowadzenie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa drogowego, poprzez współpracę służb ratunkowych oraz porządku publicznego,
 • prowadzenie działań o charakterze infrastrukturalnym zmierzających do rozbudowy sieci telekomunikacyjnych oraz służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych (Internet).

Temat współpracy 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska

Działania, które będą wspierane w ramach tego tematu to:

 • budowa infrastruktury transgranicznej o znaczeniu regionalnym i lokalnym dotyczącej usprawnienia połączeń bezpośrednich pomiędzy przygranicznymi terenami Polski i Republiki Słowackiej,
 • rozwój systemów usprawniających jakość i wydajność transportu publicznego i przewozu multimodalnego,
 • inwestowane w dostępność i jakość dróg regionalnych i lokalnych, ścieżek rowerowych, regionalnych i lokalnych wodnych dróg śródlądowych na terenach przygranicznych,
 • wspólne planowanie i lepsze zarządzanie usługami transportowymi na terenach przygranicznych,
 • budowa transgranicznej infrastruktury środowiska, w zakresie ochrony przyrody, zasobów naturalnych, odnawialnych źródeł energii i systemów podnoszących ich jakość,
 • rozwój wspólnych systemów ochrony ludności od katastrof naturalnych,
 • wspólne planowanie i lepsze zarządzanie usługami związanymi ze środowiskiem na terenach przygranicznych.

Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy

Głównym celem priorytetu jest promowanie polsko-słowackiej współpracy partnerskiej dla zrównoważonego społeczno-ekonomicznego, środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów pogranicznych Polski i Republiki Słowackiej.

Cele operacyjne priorytetu:

 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza,
 • Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • Ochrona przyrodniczej bioróżnorodności,
 • Tworzenie tematycznych sieci współpracy partnerskiej i grup tematycznych,
 • Rozwój zasobów ludzkich i oświaty,
 • Wzrost wykorzystania informacji i technologii telekomunikacyjnej,

Temat współpracy 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

Wspólne przedsięwzięcia realizowane w ramach tego tematu współpracy powinny zmierzać w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. Duży nacisk położony zostanie na inwestycje związane z rozwijaniem istniejących i potencjalnych uzdrowisk. Poprawa sytuacji w tej dziedzinie pozwoliłaby także na zmniejszenie problemu marginalizacji wynikającej z bezrobocia.

Ważnymi zagadnieniami w ramach tego tematu, wokół których będą koncentrowały się konkretne działania to:

 • współpraca w dziedzinie turystyki, sportu i rekreacji,
 • nauka języków obcych: polskiego i słowackiego,
 • wymiana informacji i danych w celu rozwoju turystyki transgranicznej,
 • rozwój eko- i agroturystyki,
 • produkty turystyki regionalnej.

Temat współpracy 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

W ramach tego tematu współpracy przewiduje się realizację wspólnych działań, mających na celu ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, a także przygotowanie wspólnych programów ochrony przyrody oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Temat współpracy 2.3: Projekty sieciowe

Działania podejmowane w ramach tego tematu będą miały formę sieci współpracy nawiązywanej pomiędzy współpracującymi ze sobą instytucjami, zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej. Sieci te będą konkretyzacją dotychczasowej współpracy instytucji, która prowadzona jest już od dłuższego czasu, jednak formalnie nie istniały dotychczas instrumenty finansowe wspierające kooperację w takiej formie.
Sieci zawiązywane w ramach tego tematu będą sieciami tematycznymi, które dotyczyć będą m.in. współpracy gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej, a także współpracy dotyczącej bezpieczeństwa po obu stronach granicy. Sieci umożliwiały będą wymianę informacji, lepszą współpracę i tworzenie nowych instytucjonalnych struktur współpracy transgranicznej. Rezultatem podejmowanych działań powinno być tworzenie nowych rozwiązań, strategii i polityk.
Sieć mogą zawiązać, co najmniej trzy podmioty (w tym jeden partner zagraniczny), z których jeden będzie partnerem wiodącym odpowiedzialnym za zarządzanie projektem oraz realizowaną w jego ramach siecią współpracy.

Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to:

 • wspieranie rozwoju sieci współpracy polityków, ekonomistów i cywilów, którzy zajmą się poszczególnymi działaniami tematycznymi na terenie wspieranych regionów,
 • rozwój wspólnych usług edukacyjnych,
 • wspólne systemy rozwoju rynku pracy i świadczeń socjalnych,
 • rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami biznesowymi oraz instytucjami zajmującymi się badaniami i rozwojem,
 • wspieranie transgranicznego rozwoju działań przemysłowych i grup przemysłowych,
 • wspieranie rozwoju nowych produktów i lepsze zarządzanie turystyką, kulturą i tradycyjnym rzemiosłem,
 • inwestycje w transgraniczną infrastrukturę turystyczną,
 • organizacja wspólnych transgranicznych przedsięwzięć turystycznych i kulturowych,
 • wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła,
 • wspieranie wspólnego systemu ratownictwa,
 • rozwój i wdrażanie wspólnych usług elektronicznych.

Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Głównym celem priorytetu jest promowanie lokalnych inicjatyw i ustalenie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.

Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to:

 • wzmocnienie współpracy,
 • odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych,
 • rozwój zasobów ludzkich i edukacji,
 • rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, sportu i kultury,
 • wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła,
 • wspieranie małych projektów małych infrastrukturalnych.

Priorytet 4: Pomoc techniczna

Głównym celem priorytetu jest zapewnienie wdrożenia, zarządzania, promocji, monitoringu i kontroli programu.

Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to:

 • przygotowanie materiałów do wyboru projektu, ich rozpatrzenie i ciągły monitoring realizacji,
 • zarządzanie programem,
 • przygotowanie zebrań Komitetu i Podkomitetu Monitorującego,
 • weryfikacja i kontrola działań w miejscu ich realizacji,
 • działanie sytemu monitoringu zaprojektowanego dla zarządzania programem, ciągły monitoring i ocena,
 • konsultacje z kandydatami podczas przygotowania projektu,
 • informowanie i publikowanie zgodnie z art. 46 Rozporządzenia (ES) Nr 1260/1999,
 • przeprowadzanie szkoleń w celu realizacji struktur,
 • ocena programu,

BUDŻET PROGRAMU

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych.
Łączny budżet programu w latach 2007-2013 wynosi 185 185 603 Euro, w tym środki EFRR to 157,407 763 Euro. Wysokość alokacji polskiej środków EFRR wynosi 85,9 mln EUR.

Wysokość dofinansowania projektów:

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR będą przekazywane w postaci refundacji.

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Potencjalni beneficjenci Programu to:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe non profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

 


 

PARTNERZY

Spolok Cechov Kysúc (Wspólnota Cechów Kysuc)

sck

 Celem stowarzyszenia jest:

 • stowarzyszać przedstawicieli różnych profesji i branż działalności gospodarczej
 • wspierać i promować wszelkie działania związane ze wsparciem i działalnością przedstawicieli małej i średniej przedsiębiorczości w regionie Kysuc
 • gromadzić aktualne informacje o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków Funduszy Strukturalnych UE dla przedsiębiorców z regionu Kysuc
 • uzyskiwać i służyć swoim członkom aktualnymi informacjami z dziedziny podatków, prawa, cła i innej, potrzebnej podczas wykonywania działalności gospodarczej
 • organizować spotkania, seminaria, workshopy oraz inne imprezy odnośnie problematyki małej i średniej przedsiębiorczości
 • współpracować z istniejącymi organizacjami na szczeblu lokalnym, które zajmują się wsparciem działalności gospodarczej w regionie Kysuc
 • współpracować w przypadku wspólnych projektów z samorządem lokalnym i administracją państwową w regionie Kysuc
 • przyczyniać się swoją działalnością do rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości w regionie Kysuc
 • reprezentować na zewnątrz interesy swoich członków

 

Agencja Rozwoju Regionalnego

arr

Ideą programową Agencji jest inicjowanie, organizowanie i wspieranie rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego oraz jego promocja w kraju i za granicą.
Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Zakres usług oferowanych przez Agencję obejmuje:

 • Promocję regionu i jego potencjału gospodarczego.
 • Kompleksową pomoc dla małych i średnich firm w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowego Systemu Innowacji w tym profesjonalne doradztwo techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketing, organizowanie szkoleń, seminariów.
 • Działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej
 • Działalność konsultingową,
 • Działalność szkoleniową,
 • Realizację projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, FP7 i CIP
 • Pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami.

 


 

DZIAŁANIA

 • Analiza stanu aktualnego lokalnych strategii rozwoju turystyki w poszczególnych gminach objętych projektem oraz analiza SWOT wykonana w odniesieniu do potencjału regionów oraz zagrożeń w rozwoju turystyki wykonane oddzielnie dla strony polskiej oraz słowackiej
 
 
 • Opracowanie Wspólnej Transgranicznej Strategii Rozwoju Turystyki oraz Planu Działań na okres 5 lat dla pogranicza polsko-słowackiego
 
 
 
Warsztaty - raporty
 
Warsztaty - projekt
 
Warsztaty - finansowanie projektów
 
Przewodnik metodologiczny
 
 
 
 • Analiza lokalnych atrakcji turystycznych i oznakowanie obiektów objętych projektem
Metodologia wyboru atrakcji
 
Atrakcje turystyczne
 
 • Opracowanie koncepcji nowego produktu turystycznego – Paszportu Beskidzkiego
 
 
pass pl
 
 • Promocja Projektu – wykonanie Paszportu Beskidzkiego, folderów promocyjnych i filmu DVD    
Spot

Spot

Opublikowany przez Paszport Beskidzki na 15 marca 2018
 
 • Konferencja Prasowa dla przedstawicieli mediów wraz z prezentacja osiągnięć projektu
Sprawozdanie ze spotkania informacyjnego
 
Info dla mediów
 

 


 

NEWSLETTER

 
 
 
 
 
 
.