Spr. 46/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 sztuk laptopów w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 28 września 2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o złożonych ofertach i ocenie punktowej ofert

W załączeniu:

Zaproszenie

Załącznik nr 1-  Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO  - jeżeli dotyczy Oferenta