Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów projektowych oraz tłumaczenia konsekutywnego dla potrzeby mikroprojektu pn. „Młodzi Kreatywni Cyfrowo". Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Termin składania ofert 31.08.2021r. do godz. 16.00

 

Zawiadomienie o wybórze najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO