Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia warsztatów w zakresie wprowadzenia do metodologii „design thinking" dla administracji publicznej w ramach projektu InduCCI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na stworzenie platformy internetowej – cyfrowej skarbnicy natury dla potrzeb mikroprojektu pn. „Digital Nature”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 10 czerwca 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku–Białej, zaprasza do współpracy instruktorów i trenerów do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów w ramach mikro projektu pn.”Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku- Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem szlabanów elektromechanicznych dla potrzeb parkingu Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej ul 1 Dywizji Pancernej 45. Szczegóły zamówienia w załączeniu.

Termin składania ofert do 31 maja 2021r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej przygotowuje opis przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonaniamapy cyfrowej filmowego dziedzictwa kulturowego(FDK) w ramach projektu“GreenFilmTourism” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych Oferentów do udziału w pracach nad przygotowaniem specyfikacji wykonania w/w mapy cyfrowej określającej parametry merytoryczne i techniczne wykonania zamówienia.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej kompleksowego opracowania quizów z zakresu filmowego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko- słowackiego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “GreenFilmTourism” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020.